Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja in prihodki od aktivnosti v zvezi z varstvom okolja Podatki v PC-Axis formatu