Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki za odpadke, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
2. 12. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg/prebivalca na leto, %
Vir
ARSO, preračuni SURS
Opombe

Opombe

Vir: ARSO, preračuni SURS.
Odpadek je vsaka snov ali vsak predmet, razvrščen v eno izmed skupin odpadkov, določenih v Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam ali ga ne potrebuje ali ki imetnika moti ali mu škodi in ga zato zavrže oz. namerava ali mora zavreči.
Med odpadke ne spadajo snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo.
Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti [od H1 do H14].
Med nevarne odpadke štejemo npr. odpadna olja, okside, soli, kisline, luge, koncentrate, odpadke organskih topil, barve, lake, smole, agrokemijske in farmacevtske preparate, specialne odpadke iz bolnišnic ter druge nevarne odpadke organskega in anorganskega izvora.
Nevarni odpadki so po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki [Ur. l. RS št. 20/01] razvrščeni v Klasifikacijski seznam odpadkov po skupinah odpadkov skupaj z drugimi odpadki in so označeni z zvezdico ob klasifikacijski številki odpadka.
Med ločeno zbrane odpadke so prišteti vsi komunalni odpadki razen mešanih komunalnih odpadkov [šifra 200301].
Klasifikacijski seznam odpadkov je seznam odpadkov, nevarnih in nenevarnih, razvrščenih po ustreznih skupinah predvsem glede na izvor nastanka odpadka. Za vsak odpadek je poleg natančno opredeljenega imena vpisana še ustrezna klasifikacijska številka odpadka.
Javni odvoz odpadkov je dejavnost, ki jo v javnem interesu opravljajo pristojne javne službe [komunalna in druga podjetja, ki so za opravljanje te dejavnosti pooblaščena oziroma imajo zanjo dovoljenje ali koncesijo].
Gospodinjski odpadki so trdni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in zanje ni potrebna posebna obdelava. Zbirajo se v tipiziranih zabojnikih, ki stojijo na javnih površinah, od koder jih redno odvažajo pristojne javne službe. Odlagajo jih na javnih odlagališčih odpadkov.
Gospodinjskim odpadkom podobni so trdni odpadki negospodinjskega izvora. Po sestavi so podobni gospodinjskim in ne zahtevajo posebne obdelave. Nastajajo v trgovini in drugih storitvenih in proizvodnih dejavnostih in jih skupaj z gospodinjskimi odpadki odvažajo pristojne javne službe. Odlagajo jih na javnih odlagališčih komunalnih odpadkov.
Kosovni odpadki so odpadki, ki jih zaradi teže, velikosti ali prostornine ni mogoče odvažati kakor vsakdanje gospodinjske odpadke, sicer pa ne zahtevajo posebne obdelave. Odvažajo jih pristojne javne službe v občasnih zbiralnih akcijah.
Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva. Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov s toplotno obdelavo zaradi njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.
Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem različne postopke obdelave odpadkov in odlaganje odpadkov.
Odlagališče nenevarnih odpadkov je urejen in nadzorovan prostor, namenjen za odlaganje gospodinjskih in njim podobnih ter drugih nenevarnih odpadkov [inertnih], za katere ni potrebna posebna obdelava.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
KAZALNIKI
Nastali komunalni odpadki [kg/prebivalca na leto]
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Odloženi odpadki na komunalnih odlagališčih [kg/prebivalca na leto]
Manjše količine odloženih odpadkov v letu 2016 so posledica izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Vsi mešani komunalni odpadki, nastali v 2016, niso bili obdelani do konca v istem letu, ampak so bili ali bodo odloženi v letu 2017.
Odloženi odpadki na komunalnih odlagališčih [kg/prebivalca na leto]
Večje količine odloženih odpadkov v 2017 so posledica odlaganja odpadkov iz začasnega skladišča; ti odpadki so dejansko nastali že v 2016.
Odloženi odpadki na komunalnih odlagališčih [kg/prebivalca na leto]
Nihanje količin odloženih odpadkov med posameznimi leti je posledica v opazovanem letu začasno skladiščenih in še neobdelanih količin odpadkov.
...od tega komunalni odpadki [kg/prebivalca na leto]
Manjše količine odloženih odpadkov v letu 2016 so posledica izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Vsi mešani komunalni odpadki, nastali v 2016, niso bili obdelani do konca v istem letu, ampak so bili ali bodo odloženi v letu 2017.
...od tega komunalni odpadki [kg/prebivalca na leto]
Večje količine odloženih odpadkov v 2017 so posledica odlaganja odpadkov iz začasnega skladišča; ti odpadki so dejansko nastali že v 2016.
...od tega komunalni odpadki [kg/prebivalca na leto]
Nihanje količin odloženih odpadkov med posameznimi leti je posledica v opazovanem letu začasno skladiščenih in še neobdelanih količin odpadkov.
Stopnja odlaganja odpadkov - brez mineralnih odpadkov [% od celotnega ravnanja]
Manjše količine odloženih odpadkov v letu 2016 so posledica izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Vsi mešani komunalni odpadki, nastali v 2016, niso bili obdelani do konca v istem letu, ampak so bili ali bodo odloženi v letu 2017.
Kazalnik bo za leto 2017 objavljen do konca leta 2018.
LETO
2018
Nekateri podatki o nastalih količinah odpadkov za referenčno leto 2018 so bili revidirani zaradi popravkov v podatkih administrativnega vira.
2019
Dne 2. 12. 2020 so bili podatki o nastalih in zbranih količinah komunalnih odpadkov za leto 2019 (objavljeni dne 8. 10. 2020), zaradi naknadno ugotovljene napake v poročanih podatkih ene od opazovanih enot, popravljeni. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.