Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Bilance proizvodnje in porabe za koledarsko leto Podatki v PC-Axis formatu