Osnovne skupine prebivalstva spolu, po statistični definiciji prebivalstva iz leta 1996, statistične regije, Slovenija, 2000H2 - 2008H1
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Št. vrednosti 13 od tega izbranih

Išči

POLLETJE Select at least one value

Št. vrednosti 16 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, [01]2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05Z2004
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3.

Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe [zvezdica]. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
POLLETJE
H1 po stanju 1.1.
H2 po stanju 1.7.
STATISTIČNA REGIJA
Savinjska
15.01.2005: Zaradi sprememb meja naselij [Marija Reka in Knezdol] in občin [Prebold in Trbovlje] sta se posledično spremenili meji med savinjsko in zasavsko statistično regijo. Savinjska statistična regija se je zmanjšala za 0,2 km2; za prav toliko se je povečala zasavska statistična regija.
Zasavska
15.01.2005: Zaradi sprememb meja naselij [Marija Reka in Knezdol] in občin [Prebold in Trbovlje] sta se posledično spremenili meji med savinjsko in zasavsko statistično regijo. Savinjska statistična regija se je zmanjšala za 0,2 km2; za prav toliko se je povečala zasavska statistična regija.
MERITVE
Prebivalstvo
Od 1. 1. 1995 med prebivalce Slovenije štejemo:
- državljane Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez tistih, ki so odšli v tujino za več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča;
- tujce z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče;
- tujce z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno začasno prebivališče;
- tujce z veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče;
- osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji [begunci];
- osebe z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji.
Državljani Republike Slovenije, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini
Državljani Republike Slovenije, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini, so državljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, med katere niso všteti tisti, ki so odšli v tujino za več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča.
Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji
Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji so:
- osebe z državljanstvom tujih držav in izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v njej;
- osebe brez ugotovljenega državljanstva oziroma brez državljanstva in s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji;
- osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji [od leta 2000 dalje].
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji so:
- osebe z državljanstvom tujih držav in izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno začasno prebivališče v njej;
- osebe z državljanstvom tujih držav in veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče;
- osebe brez ugotovljenega državljanstva oziroma brez državljanstva in s prijavljenim začasnim prebivališčem v Sloveniji.
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji
Od 30. 6. 2003 do 31. 12. 2003 so v prebivalstveno skupino ''tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji'' vključene tudi osebe z začasnim zatočiščem v Sloveniji.
Osebe z začasnim zatočiščem
Osebe z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji so državljani tujih držav oziroma osebe brez državljanstva, ki jim Republika Slovenija zaradi razmer v njihovi državi nudi začasno zatočišče. Omenjene osebe je SURS do vključno 31. 12. 2002 prikazoval kot posebno prebivalstveno skupino, nato pa jih je zaradi njihovega majhnega števila vključeval med tujce z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Od 30. 6. 2004 v Sloveniji ni več oseb z omenjenim statusom.
Osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji [begunci], so osebe, ki so zapustile državo, katere državljani so ali v kateri so imele predhodno prebivališče [osebe brez državljanstva], ker sta bili tam ogroženi njihova varnost ali fizična integriteta in sta jim bila na osnovi prošnje za azil priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji.
Do konca leta 1999 so bili v prebivalstveno skupino 'begunci' vključene:
- osebe z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji;
- osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji.
Osebe, ki sta jim bila po Zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji, pa od takrat naprej prikazujemo v prebivalstveni skupini 'tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji'.