Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po dohodkovnih decilih, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 6 od tega izbranih

Išči

DOHODEK

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči

DECIL

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 07. 2019
Kontaktna oseba
Stanka Intihar, +386 (0)1 23 40 808, stanka.intihar@gov.si
Enota
EUR, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0867336
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SILC).
Izračuni temeljijo na letnem (neto) razpoložljivem dohodku gospodinjstva (brez dohodka v naravi). Denarni razpoložljivi dohodek gospodinjstva obsega neto dohodke vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev), od katerih se odštejejo transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi (boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine).
POVPREČNI RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK GOSPODINJSTEV PO DOHODKOVNIH DECILIH (po vrstah dohodka) se izračuna na enak način kot za Slovenijo, le da se vsota posamezne vrste dohodka oz. ekvivalentnega dohodka deli s številom vseh oseb v posameznem decilnem razredu.
Povezene vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Za izračun EKVIVALENTNEGA DOHODKA (dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se uporablja prilagojeno OECD-jevo ekvivalenčno lestvico. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5.
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
DOHODEK
DRUŽINSKI IN SOCIALNI PREJEMKI so npr. nadomestilo za brezposelnost, invalidske pokojnine, štipendije in drugi socialni prejemki. DRUGI DOHODKI so npr. dohodki iz kapitala, razlika med prejetimi in danimi transferji med gospodinjstvi, dohodki otrok, davek na premoženje, razlika med doplačili in vračili dohodnine.
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.
DECIL
Vse osebe iz raziskovanja Življenjski pogoji (SILC) razvrščamo glede na ekvivalentni dohodek ali dohodek na člana gospodinjstva od najnižjega do najvišjega. V decilne razrede jih razvrščamo tako, da je v vsakem razredu 10 % oseb. V prvem decilnem razredu je 10 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim dohodkom, v desetem decilnem razredu pa 10 % oseb iz gospodinjstev z najvišjim dohodkom.