Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečne kumulativne plače pri pravnih osebah, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC [KUMULATIVA] CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 220 | izbranih:

Išči

PLAČE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR
Naslednja objava
22. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije.
Opombe

Opombe

Z referenčnim mesecem april 2024 smo prešli na uporabo novega administrativnega podatkovnega vira, in sicer smo za pripravo mesečne statistike plač zaposlenih pri pravnih osebah in s tem za izračun povprečnih mesečnih bruto in neto plač uporabili podatke iz obračuna davčnega odtegljaja za dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (obrazec REK-O).
Podatki do vključno marca 2024 so objavljeni skladno s prejšnjo metodologijo, kjer smo podatke pridobili s pomočjo spletnega vprašalnika Plače zaposlenih pri pravnih osebah ZAP/M (za pravne osebe, ki niso proračunski uporabniki) oz. iz Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju – ISPAP (za proračunske uporabnike).
Podatki od aprila 2024 naprej zaradi spremembe podatkovnega vira (tj. prehoda na uporabo podatkov iz administrativnega vira – obrazca REK-O) niso popolnoma primerljivi z istovrstnimi mesečnimi podatki o plačah za obdobje do vključno marca 2024.
Že objavljeni (uradni) podatki o višini plače po posameznih mesecih (za obdobje do vključno marca 2024) se zaradi teh izračunov iz novega vira ne spreminjajo.
Pri izračunu podatkov o povprečnih mesečnih plačah za obdobje od januarja 2014 do oktobra 2015 so uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov.
Podatki o povprečnih mesečnih plačah od januarja 2007 so zbrani in objavljeni v evrih. Podatki za leto 2006 so bili zbrani v tolarjih. Za analitične in informativne namene, smo podatke za leto 2006 preračunali iz tolarjev v evre po nepreklicnem menjalnem razmerju 1 EUR=239,64 SIT. Objavljeni podatki so rezultat statističnega raziskovanja Mesečno poročilo o plačah pri pravnih osebah [Obrazec 1 - ZAP/M]. Podatke zanj zbira Agencija za javnopravne evidence in storitve in jih pošilja na Statistični urad Republike Slovenije, ta pa jih statistično obdela. V raziskovanje Obrazec 1 - ZAP/M so vključene zaposlene osebe s pogodbami o zaposlitvi pri pravnih osebah. V raziskovanje niso zajeti samostojni podjetniki posamezniki in pri njih zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje. Rezultati niso primerljivi s prejšnjim raziskovanjem Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah [ZAP/M]. Razlike so nastale zaradi spremembe metodologije, drugačnega načina zajetja podatkov in drugačnega statističnega urejanja podatkov. Serija podatkov vključuje tudi po novi metodologiji preračunane podatke za leto 2004, ki se uporabljajo izključno za izračun indeskov plač po novi metodologiji.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MESEC [KUMULATIVA]
2020M01-M03
Do preloma v časovni vrsti je prišlo zaradi sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19.
Znižanje povprečne plače za marec 2020 glede na plačo za febrauar 2020 je bilo v precejšnji meri posledica izplačil nadomestil plače v breme države v primeru napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo. Po metodologiji statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah namreč ta nadomestila niso vključena v bruto in neto plačo, saj plača zajema le tisti del prejetih izplačil, ki so bila izplačana v breme (iz sredstev) delodajalca. Ker je bila v marcu 2020 večina zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo, napotena na začasno čakanje na delo v drugi polovici meseca, se število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, v primerjavi s prejšnjim mesecem ni bistveno spremenilo. Po drugi strani pa se je zaradi izplačil nadomestil plače za začasno čakanje na delo (v breme države) znižalo izplačilo plač in/ali nadomestil plač, izplačanih v breme (iz sredstev) delodajalca. To dejstvo je imelo vpliv na znižanje povprečne plače na zaposleno osebo v primerjavi s plačo za februar 2020.
2020M01-M04
Do preloma v časovni vrsti je prišlo zaradi sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19.
Zvišanje povprečne plače za april 2020 glede na plačo za marec 2020 je bilo v precejšnji meri posledica izplačil kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami za opravljeno delo v celotnem mesecu aprilu 2020. Poleg tega je bila v aprilu 2020 večina zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo, napotena na začasno čakanje na delo za cel mesec (v marcu 2020 pa le drugo polovico meseca), zaradi česar se je znižalo število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme (iz sredstev) delodajalca, in zvišala povprečna bruto in neto plača v primerjavi s plačo za marec 2020.
2020M01-M05
Do preloma v časovni vrsti je prišlo zaradi sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19.
Znižanje povprečne plače za maj 2020 glede na plačo za april 2020 je bilo v precejšnji meri posledica tega, da so bile nekatere zaposlene osebe, ki so bile napotene na začasno čakaje na delo, napotene na začasno čakanje na delo le za del meseca maja 2020, zaradi česar se je zvišalo število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme (iz sredstev) delodajalca, in znižala povprečna bruto in neto plača v primerjavi s plačo za april 2020.
2020M01-M06
Do preloma v časovni vrsti je prišlo zaradi sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19.
Znižanje povprečne plače za junij 2020 glede na plačo za maj 2020 je bilo v precejšnji meri posledica prenehanja izplačil kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami za opravljeno delo v času epidemije COVID-19, delno pa tudi uvedbe subvencije za delo s skrajšanim delovnim časom (to je povzročilo povečanje števila zaposlenih oseb, ki so opravljale delo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa).
2024M01-M04
Podatki od aprila 2024 naprej zaradi spremembe podatkovnega vira (tj. prehoda na uporabo podatkov iz administrativnega vira – obrazca REK-O) niso popolnoma primerljivi z istovrstnimi mesečnimi podatki o plačah za obdobje do vključno marca 2024.