Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovni kazalniki demografije podjetij po dejavnosti (SKD 2008) in pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, 2004 - 2020
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 193 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 07. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vsote se zaradi zaokroževanja včasih ne ujemajo.
Podatki za podjetja, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika v 2020 so začasni. Končni podatki bodo objavljeni v juniju 2023. Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
PODJETJE je registrirana pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja izkazala prihodek ali zaposlene osebe ali investicije. V podatku o aktivnih podjetjih se upoštevajo vse enote, ki so bile aktivne vsaj del opazovanega obdobja.
OSEBE, KI DELAJO so vse osebe, ki delajo pri opazovani enoti (plačane in neplačane), in tudi vse tiste osebe, ki delajo zunaj enote, ki ji pripadajo in ki jih plačuje (npr. prodajni zastopniki). Med osebe, ki delajo, se štejejo tudi delavci s krajšim delovnim časom, sezonski delavci in delavci na domu, ki so na plačilnem seznamu opazovane enote. Med osebe, ki delajo, pa se ne štejejo delavci, ki jih enoti posredujejo druga podjetja, in prostovoljni delavci.
ZAPOSLENE OSEBE so osebe, ki delajo pri delodajalcu (pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih ali drugih registriranih fizičnih osebah) in prejemajo plačo ter so na podlagi pogodbe o zaposlitvi obvezno socialno zavarovane. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena za nedoločen ali določen čas, ne glede na to, ali gre za zaposlitev s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega. Med zaposlene osebe se štejejo tudi pripravniki in osebe, udeležene pri javnih delih, ter družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe (če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi). V število zaposlenih oseb niso zajeti študenti in dijaki, ki občasno delajo za delodajalca in prejemajo plačilo.
NOVONASTALO PODJETJE BREZ PREDHODNIKA je podjetje, ki je nastalo kot kombinacija proizvodnih dejavnikov, vendar tako, da pri tem dogodku ni bilo udeleženo nobeno drugo podjetje. Med novonastala podjetja ne štejemo podjetij, ki so nastala s spojitvijo, z razdelitvijo, z oddelitvijo, podjetij, ki so nastala zaradi spremembe pravnoorganizacijske oblike, in tistih, ki so po dveh letih prenehanja poslovanja znova oživela (reaktivacije).
PODJETJE, KI JE PRENEHALO POSLOVATI IN JE BREZ NASLEDNIKA je podjetje, ki je kot kombinacija proizvodnih dejavnikov razpadlo, vendar tako, da pri tem dogodku ni bilo udeleženo nobeno drugo podjetje. Med podjetja, ki so prenehala poslovati, ne štejemo podjetij, ki so prenehala obstajati zaradi spojitev, pripojitev ali z razdelitvijo podjetij, podjetij, ki so nastala zaradi spremembe pravnoorganizacijske oblike, in tistih, ki so v dveh letih po letu opazovanja znova oživela (reaktivacije).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKD DEJAVNOST
Z letom opazovanja 2004 smo rezultate raziskovanja začeli objavljati po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008). Podatki za časovno vrsto od 2004 do 2007, ki so bili izvorno objavljeni na osnovi Standardne klasifikacije dejavnosti 2002 (SKD 2002), so bili preračunani še po določilih nove različice SKD 2008, in sicer s pomočjo prevajalnih matrik. Osnova za izdelavo prevajalnih matrik je bilo število podjetij (vir: Statistični poslovni register), ki se po SKD 2008 ne uvrščajo v isto dejavnost, kot so se po SKD 2002, ampak v neko novo dejavnost.