Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Bruto investicije v nova osnovna sredstva po namenu investiranja in občinah [1000 EUR], Slovenija, 1996 - 2011
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 212 | izbranih:

Išči

MERITVE

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki za l. 1996 in l.1997 prikazujejo investicije v nova in rabljena osnovna
sredstva, ker se podatki niso zbirali ločeno. Od l. 1998
dalje pa so samo investicije v nova osnovna sredstva.
Podatki do decembra 2006, to je pred vstopom Slovenije v EMU, so preračunani iz slovenskih tolarjev [SIT] z uporabo nepreklicnega menjalnega razmerja [1 EUR = 239,64 SIT]. Ta prikaz omogoča časovno primerjavo v državi in ohranja kazalnike razvoja [stopnjo rasti]. Dodatna pojasnila o objavljanju statističnih podatkov v evrih in metodologiji preračunavanja časovnih vrst so objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije v rubriki Uvedba evra v državni statistiki. Osnovni podatki v SIT so objavljeni v tabeli Bruto investicije v nova osnovna sredstva po namenu investiranja in občinah, originalni podatki v SIT in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno .
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
MERITVE
6.11 Investicije v nove zmogljivosti
Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja za
ustanavljanje novih samostojnih podjetij,
organizacij in obratov ter graditev prometnih poti,
ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen namen
kot na novo zgrajene.
6.12 Investicije v rekonstrukcijo, posodobitev, dograditev in razširitev
Investicije v rekonstrukcijo, posodobitev , dograditev in
razširitev so vlaganja v obstoječe zmogljivosti zaradi
povečanega obsega proizvodnje ali storitev ali zaradi
spremembe tehnologije in tehnike proizvodnje; zajemajo tudi
preureditev že obstoječih objektov, opreme in naprav in tudi
graditev ali nabavo novih osnovnih sredstev v sklopu že
obstoječe organizacijsko samostojne delovne enote.
6.13 Investicije v vzdrževanje obstoječih zmogljivosti
Investicije v vzdrževanje obstoječih zmogljivosti na enaki
ravni so vlaganja zaradi zamenjave, intenzifikacije in
racionalizacije proizvodnje, ne da bi širili razpoložljive
zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali
tehniko proizvodnje.