Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Bruto investicije v nova [in rabljena] osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in občinah [1000 EUR], Slovenija, 1996 - 2011
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki za l. 1996 in l.1997 prikazujejo investicije v nova in rabljena osnovna
sredstva, ker se podatki niso zbirali ločeno.
Od l. 1998 do 2011 pa so podatki o investicijah v nova osnovna sredstva.

Podatki do decembra 2006, to je pred vstopom Slovenije v EMU, so preračunani iz slovenskih tolarjev [SIT] z uporabo nepreklicnega menjalnega razmerja [1 EUR = 239,64 SIT]. Ta prikaz omogoča časovno primerjavo v državi in ohranja kazalnike razvoja [stopnjo rasti]. Dodatna pojasnila o objavljanju statističnih podatkov v evrih in metodologiji preračunavanja časovnih vrst so objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije v rubriki Uvedba evra v državni statistiki. Osnovni podatki v SIT so objavljeni v tabeli Bruto investicije v nova osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in občinah, originalni podatki v SIT in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno .
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
MERITVE
Bruto investicije - skupaj
Bruto investicije obsegajo investicije v opredmetena in neopredmetena
osnovna sredstva.
6.15 Gradbeni objekti in prostori
Obsegajo investicije v stanovanjske in nestanovanjske stavbe in prostore,
gradbeno inženirske objekte in investicije v izboljšavo zemljišč. Podatki o
izboljšavi zemljišč se zbirajo od leta 2000.
6.16 Stroji in oprema ter prevozna sredstva
Obsegajo investicije v kovinske konstrukcije; stroje za proizvodnjo; drugi
stroji in naprave [do leta 2000 so to investicije v delovne stroje];
kmetijski in gozdarski stroji; računalniki in AOP oprema; električni motorji
in generatorji; RA, TV in komunikacijske naprave; medicinska oprema in
optični instrumenti; pohištvo in notranja oprema ter investicije v osebne
avtomobile, tovornjaka in druga vozila. Podatki so od leta 2004 vključeni v
6.16+6.17 Stroji, oprema, prometna sredstva ter gojena naravna sredstva, ki
so zamenjala prejšni naziv večletni nasadi in osnovna čreda.
6.17 Biološka sredstva
Obsegajo investicije v nasaditev večletnih nasadov in investicije v
plemensko in delovno živino, to je tista, ki ni namenjena zakolu. Podatki so
od leta 2004 vključeni v 6.16+6.17 Stroji, oprema, prometna sredstva ter
gojena naravna sredstva, ki so zamenjala prejšnji naziv večletni nasadi in
osnovna čreda.
6.16+6.17 Stroji in oprema, prevozna sredstva, biološka sredstva
Združena postavka se pojavlja za podatke od leta 2004 in obsega investicije
v kovinske izdelke; stroje za splošne namene [do leta 2007 so to bili stroje
za proizvodnjo]; drugi stroji in naprave za posebne namene [do leta 2007 so
to bili drugi stroji in naprave in do leta 2000 so to bili delovni stroji];
kmetijski in gozdarski stroji; računalniki in AOP oprema; električne naprave
[do leta 2007 so to bili električni motorji in generatorji]; komunikacijske
in elektronske naprave [do leta 2007 so to bili RA, TV in komunikacijske
naprave]; elektro-medicinske in terapevtske naprave ter optični instrumenti
[do leta 2007 so to bili medicinska oprema in optični instrumenti]; pohištvo
in notranja oprema ter investicije v osebne avtomobile, tovornjaka in druga
vozila ter investicije v gojena naravna sredstva kot npr. nasaditev
večletnih nasadov in investicije v plemensko in delovno živino, to je tista,
ki ni namenjena zakolu.
6.18 Neopredmetena sredstva
Obsegajo investicije v študije, projekte in raziskovalna dela, programsko
opremo, zabavo in izvirnike oz. originale na področju filma, glasbe ipd…