Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Javni izdatki - na ravni države in občin za formalno izobraževanje po ravneh izobraževanja (1000 EUR), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

JAVNI IZDATKI ZA IZOBRAŽEVANJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

RAVEN IZOBRAŽEVANJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V letu 2012 je prišlo do preloma v časovni vrsti.
1. Glede na spremenjeno mednarodno definicijo formalnega izobraževanja v skladu z revidirano mednarodno klasifikacijo ravni izobraževanja/izobrazbe ISCED 2011 so med izdatki za formalno izobraževanje za leto 2012 upoštevani tudi izdatki za programe 1. starostnega obdobja vzgoje in izobraževanja v vrtcih, medtem ko so bili glede na prejšnjo definicijo (v skladu z ISCED 97) upoštevani le izdatki za programe 2. starostnega obdobja vzgoje in izobraževanja v vrtcih.
2. Pri pripravi podatkov o izdatkih za formalno izobraževanje za leto 2012 je bila izboljšana razporeditev izdatkov med izdatke za srednješolsko in izdatke za višješolsko strokovno izobraževanje. Ocenjeni del izdatkov za višješolsko strokovno izobraževanje (v srednjih šolah, ki imajo tudi oddelke/enote višjega strokovnega izobraževanja) je bil prerazporejen na izdatke za višje strokovno izobraževanje. Do leta 2011 so bili izdatki za omenjene srednje šole v celoti upoštevani kot izdatki za srednješolsko izobraževanje.
Kot del javnih izdatkov za izobraževanje so od leta 2018 prišteti nekateri transferji gospodinjstvom, ki v preteklih letih niso bili vključeni. Zato podatki o obsegu javnih izdatkov za formalno izobraževanje od leta 2018 niso neposredno primerljivi s temi podatki za pretekla leta.
V letu 2020 je prišlo do preloma v časovni vrsti.
1. Dopolnjen je bil zajem izobraževalnih ustanov:
a. Dodane so bile nekatere javne (poučevalne in nepoučevalne) izobraževalne ustanove, ki izvajajo programe formalnega, stopenjskega izobraževanja in/ali izvajajo strokovne naloge na področju formalnega izobraževanja, vendar pa dejavnosti, za katere so registrirane, po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) ne sodijo v področje izobraževanje.
b. Dodane so bile zasebne izobraževalne ustanove, ki izvajajo programe formalnega, stopenjskega izobraževanja in ki delujejo kot gospodarske družbe (te v preteklih letih niso bile zajete).
Navedene spremembe vplivajo na vrednost podatkov o obsegu sredstev iz različnih virov za izobraževalne ustanove (javne in zasebne).
2. Pri izobraževalnih ustanovah, ki izvajajo programe formalnega, stopenjskega izobraževanja odraslih, se od leta 2020 kot del prihodkov iz zasebnih virov dodatno upoštevajo prihodki iz tržne dejavnosti (tj. prihodki, ki niso povezani z izvajanjem javne službe); Taki prihodki so bili v preteklih letih v celoti izločeni.
Navedena sprememba vpliva na vrednost podatkov o obsegu zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove, predvsem na ravneh srednješolskega, višješolskega strokovnega in deloma visokošolskega izobraževanja.
Zaradi zgoraj navedenih sprememb podatki o sredstvih za izobraževalne ustanove in posledično o javnih izdatkih za formalno izobraževanje za leta od 2020 niso neposredno primerljivi s temi podatki iz preteklih let.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
JAVNI IZDATKI ZA IZOBRAŽEVANJE
Javni izdatki za izobraževanje - SKUPAJ
Skupni javni izdatki so izračunani tako, da so od skupnih javnih izdatkov države in občin odšteti transferji za občine (ki so zajeti tudi v skupnih izdatkih občin za izobraževanje).
LETO
2012
Prelom v časovni vrsti. Glej opombe!
2020
Prelom v časovni vrsti. Glej opombe!