Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež otrok, vključenih v vrtce, po občini stalnega prebivališča in starostnih obdobjih, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

ŠOLSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

OpombeOtroci z neznanim stalnim prebivališčem ali v tujini niso vključeni v izračun.
Povezave:
- Metodološka pojasnila
KAZALNIK
Od leta 2010 dalje je v izračunu upoštevan nov referenčni datum stanja prebivalstva . V preteklosti smo v izračunih upoštevali zadnji dan tekočega koledarskega leta, po novem pa prvi dan naslednjega koledarskega leta. Doslej smo na primer upoštevali stanje prebivalstva na dan 31. decembra 2010 ob 24.00, odslej pa bomo upoštevali stanje na dan 1. januar 2011 ob 00.00.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
OBČINE
SLOVENIJA
V izračun so vključeni le otroci s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
KAZALNIK
Delež vključenih - SKUPAJ (%)
% med vsemi otroci, starimi 1 do 5 let.
Prvo starostno obdobje (%)
% med vsemi otroci, starimi 1 do 2 leti.
Drugo starostno obdobje (%)
% med vsemi otroci, starimi 3 do 5 let.
Stari 4 in 5 let (%)
% med vsemi otroci, starimi 4 ali 5 let