Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stopnja tveganja revščine po najpogostejšem statusu aktivnosti, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
% oseb, število oseb
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE je odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim (neto) razpoložljivim dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine. PRAG TVEGANJA REVŠČINE se določi (izračuna) kot 60 % mediane ekvivalentnega (neto) razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev. Za izračun EKVIVALENTNEGA DOHODKA (dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se uporablja prilagojeno OECD-jevo ekvivalenčno lestvico. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5.
STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE GLEDE NA NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI je izračunana glede na prevladujoči status aktivnosti osebe v celem letu, in sicer za določene starostne skupine. Osebe, ki so mlajše ali starejše od določene starosti, se pri izračunu tega kazalnika ne upoštevajo. Prevladujoči status aktivnosti osebe je status, ki ga je oseba imela vsaj sedem mesecev v dohodkovnem referenčnem letu. Osebe, ki jim najmanj za sedem mesecev v letu ni mogoče določiti najpogostejšega statusa aktivnosti, se pri izračunu tega kazalnika ne upoštevajo. Delovno aktivne so osebe, ki so bile zaposlene ali samozaposlene vsaj sedem mesecev v letu. Delovno neaktivne so vse osebe, ki so bile brezposelne, upokojene ali drugače neaktivne vsaj sedem mesecev v letu. Druge neaktivne osebe so gospodinje, dijaki in študenti ter za delo nezmožne osebe.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI
Zaradi v letu 2006 izboljšane metodologije določanja mesečnega statusa aktivnosti oseb v vzorcu (na voljo smo imeli več virov kot za predhodno leto), podatki za delovno aktivne, brezposelne in druge neaktivne osebe za leto 2005 niso popolnoma primerljivi s podatki za nadaljnja leta.

Z raziskovanjem SILC v letu 2009 je Eurostat spremenil metodologijo zbiranja podatkov o mesečnem statusu aktivnosti oseb v dohodkovnem referenčnem letu. Zaradi spremenjene metodologije od leta 2009 dalje neaktivne osebe razvrščamo v posamezne kategorije bolj podrobno kot je zajeto v administrativnih virih, zato podatke iz administrativnih virov kombiniramo s podatki iz vprašalnika. Drugim neaktivnim osebam iz administrativnih virov (gospodinjam, nezmožnim za delo, študentom, ostalim neaktivnim) pripišemo status glede na odgovor v vprašalniku. Pred letom 2009 so bili vir za podatke o mesečnih statusih aktivnosti administrativni viri. Zaradi te metodološke spremembe je v letu 2009 višji delež brezposelnih oseb in nižji delež drugih neaktivnih oseb med vsemi osebami, ki so razvrščene glede na najpogostejši status aktivnosti.
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.
MERITVE
Število oseb pod pragom tveganja revščine
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.