Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovne skupine prebivalstva po spolu, po statistični definiciji prebivalstva iz leta 1996, občine, Slovenija, 1999H2 - 2008H1
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 211 | izbranih:

Išči

POLLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 je po stanju 1.1
H2 je po stanju 1.7.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
MERITVE
Prebivalstvo
Od 1. 1. 1995 med prebivalce Slovenije štejemo:
- državljane Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez tistih, ki so odšli v tujino za več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča;
- tujce z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče;
- tujce z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno začasno prebivališče;
- tujce z veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče;
- osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji [begunci];
- osebe z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji.
Državljani RS, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini
Državljani Republike Slovenije, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini, sodržavljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, med katere niso všteti tisti, ki so odšli v tujino za več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča.
Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji
Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji so:
- osebe z državljanstvom tujih držav in izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v njej;
- osebe brez ugotovljenega državljanstva oziroma brez državljanstva in s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji;
- osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji [od leta 2000 dalje].
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji so:
- osebe z državljanstvom tujih držav in izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno začasno prebivališče v njej;
- osebe z državljanstvom tujih držav in veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče;
- osebe brez ugotovljenega državljanstva oziroma brez državljanstva in s prijavljenim začasnim prebivališčem v Sloveniji.
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji
Od 30. 6. 2003 do 31. 12. 2003 so v prebivalstveno skupino ''tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji'' vključene tudi osebe z začasnim zatočiščem v Sloveniji.
Osebe z začasnim zatočiščem / Begunci
Osebe z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji so državljani tujih držav oziroma osebe brez državljanstva, ki jim Republika Slovenija zaradi razmer v njihovi državi nudi začasno zatočišče. Omenjene osebe je SURS do vključno 31. 12. 2002 prikazoval kot posebno prebivalstveno skupino, nato pa jih je zaradi njihovega majhnega števila vključeval med tujce z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Od 30. 6. 2004 v Sloveniji ni več oseb z omenjenim statusom.
Osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji [begunci], so osebe, ki so zapustile državo, katere državljani so ali v kateri so imele predhodno prebivališče [osebe brez državljanstva], ker sta bili tam ogroženi njihova varnost ali fizična integriteta in sta jim bila na osnovi prošnje za azil priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji.
Do konca leta 1999 so bili v prebivalstveno skupino 'begunci' vključene:
- osebe z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji;
- osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji.
Osebe, ki sta jim bila po Zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji, pa od takrat naprej prikazujemo v prebivalstveni skupini 'tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji'.