Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

POLLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 50 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
17. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
leta, indeks, deleži, koeficienti
Naslednja objava
18. 11. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od objave podatkov o prebivalstvu Slovenije po 1. 1. 2008 uporabljamo na Statističnem uradu Republike Slovenije spremenjeno statistično definicijo prebivalstva. To pomeni prelom v časovni vrsti podatkov, zato podatki po tej definiciji, torej podatki po 1. 1. 2008, niso neposredno primerljivi s podatki za predhodna stanja.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 po stanju na 1. 1.
H2 po stanju na 1. 7.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
POLLETJE
2011H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo [ES] št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj [Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008].
2021H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
KAZALNIK
Povprečna starost [leta]
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
Povprečna starost [leta]
Za teritorialno raven Slovenije je povprečna starost računana iz enoletnih starostnih skupin od 2008H2 naprej, za ostale prostorske ravni pa od 2011H1 naprej.
Indeks staranja
Indeks staranja je razmerje med starim [stari 65 let ali več] in mladim prebivalstvom [stari od 0 do 14 let], pomnoženo s 100.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let [%]
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let [%]
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več [%]
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Koeficient starostne odvisnosti
Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih.
Koeficient starostne odvisnosti
Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka skupnemu koeficientu starostne odvisnosti.
Koeficient starostne odvisnosti mladih
Koeficient starostne odvisnosti mladih je razmerje med številom otrok [0 do 14 let] in številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti mladih pove, koliko otrok je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
Koeficient starostne odvisnosti mladih
Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka skupnemu koeficientu starostne odvisnosti.
Koeficient starostne odvisnosti starih
Koeficient starostne odvisnosti starih je razmerje med številom starejših [65 let ali več] in številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti starih pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
Koeficient starostne odvisnosti starih
Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka skupnemu koeficientu starostne odvisnosti.