Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINA

Skupaj: 193 | izbranih:

Išči

NARODNA PRIPADNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 04. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
SURS
Opombe

Opombe

Vir:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991.
Podatki Popisa 1991 so prikazani po teritorialni razdelitvi Slovenije na dan 31. 3. 2002. Pri primerjavi podatkov Popisa 1991 s podatki Popisa 2002 je treba upoštevati razlike v definicijah opazovanih enot, načinu zbiranja podatkov in uporabljenih klasifikacijah.

OBČINA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
NARODNA PRIPADNOST
Narodna pripadnost je pripadnost narodu ali narodnosti. Po določilih Ustave o enokopravnosti narodov in narodnosti, ima vsaka oseba pravico, da svobodno izrazi pripadnost narodu ali narodni skupnosti [Ustava Socialistične Republike Slovenije, 1974] .

Ob popisu 1991 so za otroke, mlajše od 15 let, odgovor o narodni pripadnosti posredovali starši ali drugi zakoniti zastopniki [skrbniki, posvojitelji]. Za osebe, ki so bile med obiskom popisovalca odsotne, je odgovor o narodni pripadnosti popisovalcu posredoval polnoletni član gospodinjstva.