Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, popis 1991
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

OBČINA

Skupaj: 193 | izbranih:

Išči

STAROST IN KAZALNIKI

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
SURS
Opombe

Opombe


Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991.
Podatki Popisa 1991 so prikazani po teritorialni razdelitvi Slovenije na dan 31. 3. 2002. Pri primerjavi podatkov Popisa 1991 s podatki Popisa 2002 je treba upoštevati razlike v definicijah opazovanih enot, načinu zbiranja podatkov in uporabljenih klasifikacijah.

OBČINA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
STAROST IN KAZALNIKI
Starostne skupine - SKUPAJ
Starost je čas, ki ga je oseba preživela od rojstva do kritičnega trenutka popisa [31. 3.]. Izražena je v dopolnjenih letih starosti.
Povprečna starost
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
Indeks staranja
Indeks staranja je razmerje med starim [stari 65 let ali več] in mladim prebivalstvom [stari od 0 do 14 let], pomnoženo s 100.