Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pregled toka odpadkov (tone), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
2. 12. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
tone
Vir
ARSO, preračuni SURS
Opombe

Opombe

Vira: ARSO, preračuni SURS.
Podatki o količinah nastalih odpadkov so bili za leto 2016 pridobljeni na podlagi zahtev nove Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15), ki predpisuje podrobnejše spremljanje toka odpadkov. Tako podatki za leto 2016, za nekatere postavke (nastajanje določenih vrst odpadkov, nastajanje odpadkov v nekaterih dejavnostih in v nekaterih statističnih regijah, izvoz odpadkov) niso primerljivi s podatki prejšnjih let.
Podatki o količini nastalih gradbenih odpadkov so bili pripravljeni na podlagi podatkov iz poročil o zbiranju in obdelavi odpadkov.
Odpadek je vsaka snov ali vsak predmet, razvrščen v eno izmed skupin odpadkov, določenih v Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam ali ga ne potrebuje ali ki imetnika moti ali mu škodi in ga zato zavrže oz. namerava ali mora zavreči.
Med odpadke ne spadajo snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo.
Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti (od H1 do H14).
Med nevarne odpadke štejemo npr. odpadna olja, okside, soli, kisline, luge, koncentrate, odpadke organskih topil, barve, lake, smole, agrokemijske in farmacevtske preparate, specialne odpadke iz bolnišnic ter druge nevarne odpadke organskega in anorganskega izvora.
Nevarni odpadki so po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 20/01) razvrščeni v Klasifikacijski seznam odpadkov po skupinah odpadkov skupaj z drugimi odpadki in so označeni z zvezdico ob klasifikacijski številki odpadka.
Med ločeno zbrane odpadke so prišteti vsi komunalni odpadki razen mešanih komunalnih odpadkov (šifra 200301).
Klasifikacijski seznam odpadkov je seznam odpadkov, nevarnih in nenevarnih, razvrščenih po ustreznih skupinah predvsem glede na izvor nastanka odpadka. Za vsak odpadek je poleg natančno opredeljenega imena vpisana še ustrezna klasifikacijska številka odpadka.
Javni odvoz odpadkov je dejavnost, ki jo v javnem interesu opravljajo pristojne javne službe (komunalna in druga podjetja, ki so za opravljanje te dejavnosti pooblaščena oziroma imajo zanjo dovoljenje ali koncesijo).
Gospodinjski odpadki so trdni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in zanje ni potrebna posebna obdelava. Zbirajo se v tipiziranih zabojnikih, ki stojijo na javnih površinah, od koder jih redno odvažajo pristojne javne službe. Odlagajo jih na javnih odlagališčih odpadkov.
Gospodinjskim odpadkom podobni so trdni odpadki negospodinjskega izvora. Po sestavi so podobni gospodinjskim in ne zahtevajo posebne obdelave. Nastajajo v trgovini in drugih storitvenih in proizvodnih dejavnostih in jih skupaj z gospodinjskimi odpadki odvažajo pristojne javne službe. Odlagajo jih na javnih odlagališčih komunalnih odpadkov.
Kosovni odpadki so odpadki, ki jih zaradi teže, velikosti ali prostornine ni mogoče odvažati kakor vsakdanje gospodinjske odpadke, sicer pa ne zahtevajo posebne obdelave. Odvažajo jih pristojne javne službe v občasnih zbiralnih akcijah.
Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva. Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov s toplotno obdelavo zaradi njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.
Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem različne postopke obdelave odpadkov in odlaganje odpadkov.
Odlagališče nenevarnih odpadkov je urejen in nadzorovan prostor, namenjen za odlaganje gospodinjskih in njim podobnih ter drugih nenevarnih odpadkov (inertnih), za katere ni potrebna posebna obdelava.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
MERITVE
Nastali nenevarni in nevarni odpadki - SKUPAJ (tone)
Količina vseh nastalih odpadkov se je v 2018 povečala zaradi povečanih količin nastalih gradbenih odpadkov v vseh dejavnostih in v vseh statističnih regijah.
Nastali nenevarni in nevarni odpadki - SKUPAJ (tone)
Podatki o količini nastalih odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2018 so pripravljeni na osnovi spremenjene metodologije (podatki so preračunani iz prevzetih administrativnih virov).
Nastali komunalni odpadki (tone)
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Nastali komunalni odpadki (tone)
Nastali komunalni odpadki zajemajo količine komunalnih odpadkov zbranih v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter količine zbranih komunalnih odpadkov s strani drugih (specialnih) zbiralcev odpadkov.
Nastali nenevarni in nevarni odpadki v dejavnostih (tone)
V letu 2013 so zaradi spremembe metodologije iz podatkov o nastalih količinah odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnostih izvzeti podatki o količinah komunalnih odpadkov, nastalih v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Količine komunalnih odpadkov, nastalih v proizvodnih in storitvenih dejavnostih so prištele h količinam vseh nastalih komunalnih odpadkov.
Nastali nenevarni in nevarni odpadki v dejavnostih (tone)
Količina vseh nastalih odpadkov se je v 2018 povečala zaradi povečanih količin nastalih gradbenih odpadkov v vseh dejavnostih in v vseh statističnih regijah.
Nastali nenevarni in nevarni odpadki v dejavnostih (tone)
Podatki o količini nastalih odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2018 so pripravljeni na osnovi spremenjene metodologije (podatki so preračunani iz prevzetih administrativnih virov).
Druga predelava odpadkov (tone)
Do vključno z letom 2015 podatek lahko zajema tudi količine obdelane s postopki predobdelave.
Druga predelava odpadkov (tone)
Druga predelava odpadkov zajema druge končne postopke predelave odpadkov kot sta zasipanje ter uporaba odpadkov za prekrivko.
Odlaganje odpadkov - skupaj (tone)
Manjše količine odloženih odpadkov v letu 2016 so posledica izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Vsi mešani komunalni odpadki, nastali v 2016, niso bili obdelani do konca v istem letu, ampak so bili ali bodo odloženi v letu 2017.
Odlaganje odpadkov - skupaj (tone)
Večje količine odloženih odpadkov v 2017 so posledica odlaganja odpadkov iz začasnega skladišča; ti odpadki so dejansko nastali že v 2016.
Odlaganje odpadkov - skupaj (tone)
Nihanje količin odloženih odpadkov med posameznimi leti je posledica v opazovanem letu začasno skladiščenih in še neobdelanih količin odpadkov.
Drugo odstranjevanje odpadkov (tone)
Drugo odstranjevanje odpadkov zajema druge končne postopke odstranjevanja odpadkov kot je trajno skladiščenje odpadkov.
LETO
2019
Dne 2. 12. 2020 so bili podatki o nastalih in zbranih količinah komunalnih odpadkov za leto 2019 (objavljeni dne 8. 10. 2020), zaradi naknadno ugotovljene napake v poročanih podatkih ene od opazovanih enot, popravljeni. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.