Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Količine nastalih, zbranih in odloženih komunalnih odpadkov po občinah (tone), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
2. 12. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
tone
Vir
Agencija Republike Slovenije za okolje, preračun Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči.
Med odpadke ne spadajo: snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo.
Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno nevarno lastnost ali več.
Med nevarne odpadke štejemo npr.: odpadna olja, okside, soli, kisline, luge, koncentrate, odpadke organskih topil, barve, lake, smole, agrokemijske in farmacevtske preparate, specialne odpadke iz bolnišnic ter druge nevarne odpadke organskega ali anorganskega izvora.
Nevarni odpadki so po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. List RS, št. 20/01) razvrščeni v Klasifikacijski seznam odpadkov po skupinah odpadkov skupaj z drugimi odpadki in so označeni z zvezdico ob klasifikacijski številki odpadka.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
Podatki o nastalih in odloženih količinah komunalnih odpadkov po občinah so zaradi nepopolne porazdelitve po občinah v administrativnem viru statistično obdelani in preračunani na celotno populacijo Slovenije.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
LETO
2019
Dne 2. 12. 2020 so bili podatki o nastalih in zbranih količinah komunalnih odpadkov za leto 2019 (objavljeni dne 8. 10. 2020), zaradi naknadno ugotovljene napake v poročanih podatkih ene od opazovanih enot, popravljeni. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
KAZALNIK
Nastali komunalni odpadki (tone)
Nastali komunalni odpadki zajemajo količine komunalnih odpadkov zbranih v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter količine zbranih komunalnih odpadkov s strani drugih (specialnih) zbiralcev odpadkov.
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone)
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom zajemajo količine komunalnih odpadkov zbranih v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
Odloženi komunalni odpadki (tone)
Podatki o odloženih komunalnih odpadkih po statističnih regijah za leto 2016, so zaradi nepopolne porazdelitve po občinah v administrativnem viru, manj zanesljivi.
Odloženi komunalni odpadki (tone)
Manjše količine odloženih odpadkov v letu 2016 so posledica izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Vsi mešani komunalni odpadki, nastali v 2016, niso bili obdelani do konca v istem letu, ampak so bili ali bodo odloženi v letu 2017.
Odloženi komunalni odpadki (tone)
Večje količine odloženih odpadkov v 2017 so posledica odlaganja odpadkov iz začasnega skladišča; ti odpadki so dejansko nastali že v 2016.
Odloženi komunalni odpadki (tone)
Nihanje količin odloženih odpadkov med posameznimi leti je posledica v opazovanem letu začasno skladiščenih in še neobdelanih količin odpadkov.
OBČINE
Apače
01.01.2007: Občina Apače je nastala z odcepitvijo od občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 27/06).
Bled
01.01.2007: Od občine Bled se je odcepila občina Gorje (Uradni list RS št. 61/06).
Cerkvenjak
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
Cirkulane
01.01.2007: Občina Cirkulane je nastala z odcepitvijo od občine Gorišnica (Uradni list RS št. 27/06).
Divača
01.01.2007: Naselje Ostrovica je bilo izločeno iz občine Divača in priključeno občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS št. 27/06).
Gorišnica
01.01.2007: Od občine Gorišnica se je odcepila občina Cirkulane (Uradni list RS št. 27/06).
Gorje
01.01.2007: Občina Gorje je nastala z odcepitvijo od občine Bled (Uradni list RS št. 61/06).
Gornja Radgona
01.01.2007: Od občine Gornja Radgona se je odcepila občina Apače (Uradni list RS št. 27/06)
Hajdina
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005.
Hrpelje - Kozina
01.01.2007: K občini Hrpelje - Kozina je bilo priključeno naselje Ostrovica, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Divača (Uradni list RS št. 27/06).
Kostanjevica na Krki
01.01.2007: Občina Kostanjevica na Krki je nastala z odcepitvijo od občine Krško (Uradni list RS št. 27/06).
Kranj
14.06.2002: Iz občine Šenčur se je izločilo naselje Hrastje in se priključilo k občini Kranj (Uradni list RS št. 52/2000).
Krško
01.01.2007: Od občine Krško se je odcepila občina Kostanjevica na Krki (Uradni list RS št. 27/06).
Lenart
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveta Trojica v Slov. goricah. (Uradni list RS št. 27/06).
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveti Jurij v Slov. goricah (Uradni list RS št. 61/06).
Litija
14.06.2002: Iz občine Litija se je izločilo 55 naselij in ta zdaj sestavljajo novo ustanovljeno občino Šmartno pri Litiji. Občina Litija je obdržala enako šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Občina Šmartno pri Litiji je dobila novo šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Površina občine Litija se zmanjšala za 94,9 km2. (Ur.l.RS št.52/2002)
Log-Dragomer
01.01.2007: Občina Log - Dragomer je nastala z odcepitvijo od občine Vrhnika (Uradni list RS št. 61/06).
Makole
01.01.2007: Občina Makole je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 27/06).
Mokronog - Trebelno
01.01.2007: Občina Mokronog - Trebelno je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (Uradni list RS št. 27/06).
Mozirje
01.01.2007: Od občine Mozirje se je odcepila občina Rečica ob Savinji (Uradni list RS št. 61/06).
Nova Gorica
01.01.2007: Od občine Nova Gorica se je odcepila občina Renče - Vogrsko (Uradni list RS št. 27/06).
Novo mesto
01.01.2007: Od občine Novo mesto sta se odcepili občini Straža in Šmarješke Toplice (Uradni list RS št. 27/06).
Ormož
01.01.2007: Od občine Ormož sta se odcepili občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni list RS št. 27/06).
Poljčane
01.01.2007: Občina Poljčane je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 27/06).
Prebold
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko (občina Trbovlje) in spodnjeposavsko (občina Prebold).
Rečica ob Savinji
01.01.2007: Občina Rečica ob Savinji je nastala z odcepitvijo od občine Mozirje (Uradni list RS št. 61/06).
Renče - Vogrsko
01.01.2007: Občina Renče - Vogrsko je nastala z odcepitvijo od občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 27/06).
Slovenska Bistrica
01.01.2007: Od občine Slovenska Bistrica sta se odcepili občini Makole in Poljčane (Uradni list RS št. 27/06).
Središče ob Dravi
01.01.2007: Občina Središče ob Dravi je nastala z odcepitvijo od občine Ormož (Uradni list RS št. 27/06).
Straža
01.01.2007: Občina Straža je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 27/06).
Sveta Trojica v Slov. goricah
01.01.2007: Občina Sveta Trojica v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 27/06).
Sveti Jurij v Slov. goricah
01.01.2007: Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 61/06).
Sveti Tomaž
01.01.2007: Občina Sveti Tomaž je nastala z odcepitvijo od občine Ormož (Uradni list RS št. 27/06).
Šenčur
14.06.2002: Iz občine Šenčur se je izločilo naselje Hrastje in se priključilo k občini Kranj (Uradni list RS št. 52/2002).
Šentjur
14.06.2002: Občina Šentjur pri Celju se je preimenovala v občino Šentjur.
Šentrupert
01.01.2007: Občina Šentrupert je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (Uradni list RS št. 61/06).
Škofja Loka
14.06.2002: Iz občine Železniki se je izločilo naselje Sv. Lenart in se priključilo k občini Škofja Loka (Uradni list RS št. 52/2002).
Šmarješke Toplice
01.01.2007: Občina Šmarješke Toplice je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 27/06).
Šmartno pri Litiji
14.06.2002: Iz občine Litija se je izločilo 55 naselij in ta zdaj sestavljajo novo ustanovljeno občino Šmartno pri Litiji. Občina Litija je obdržala enako šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Občina Šmartno pri Litiji je dobila novo šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Površina občine Litija se zmanjšala za 94,9 km2. (Ur.l.RS št.52/2002)
Trbovlje
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko (občina Trbovlje) in spodnjeposavsko (občina Prebold).

Trebnje
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina Mokronog - Trebelno (Uradni list RS št. 27/06).
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina Šentrupert (Uradni list RS št. 61/06).
Videm
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005 (Uradni list RS št. 52/2002).
Vrhnika
01.01.2007: Od občine Vrhnika se je odcepila občina Log - Dragomer (Uradni list RS št. 61/06).
Železniki
14.06.2002: Iz občine Železniki se je izločilo naselje Sv. Lenart in se priključilo k občini Škofja Loka (Uradni list RS št. 52/2002).