Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Nastali, zbrani in odloženi komunalni odpadki, občine, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
2. 12. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg/prebivalca
Vir
Agencija Republike Slovenije za okolje, preračun Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, preračun Statistični urad Republike Slovenije.
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
Podatki o nastalih in odloženih količinah komunalnih odpadkov po občinah so zaradi nepopolne porazdelitve po občinah v administrativnem viru statistično obdelani in preračunani na celotno populacijo Slovenije.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
LETO
2018
Nihanje količin odloženih komunalnih odpadkov v določenih občinah v letu 2018, v primerjavi s preteklimi leti, je posledica skladiščenih in neobdelanih količin iz prejšnjih let.
2019
Dne 2. 12. 2020 so bili podatki o nastalih in zbranih količinah komunalnih odpadkov za leto 2019 (objavljeni dne 8. 10. 2020), zaradi naknadno ugotovljene napake v poročanih podatkih ene od opazovanih enot, popravljeni. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
KAZALNIK
Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca)
Nastali komunalni odpadki zajemajo količine komunalnih odpadkov zbranih v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter količine zbranih komunalnih odpadkov s strani drugih (specialnih) zbiralcev odpadkov.
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca)
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom zajemajo količine komunalnih odpadkov zbranih v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
Odloženi komunalni odpadki (kg/prebivalca)
Večje količine odloženih odpadkov v 2017 so posledica odlaganja odpadkov iz začasnega skladišča; ti odpadki so dejansko nastali že v 2016.
Odloženi komunalni odpadki (kg/prebivalca)
Nihanje količin odloženih odpadkov med posameznimi leti je posledica v opazovanem letu začasno skladiščenih in še neobdelanih količin odpadkov.