Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izbrani podatki po statističnih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 51 | izbranih:

Išči

STATISTIČNA REGIJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
2. 03. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
različne merske enote
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe (zvezdica). V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
MERITVE
Število prebivalcev - 1. julij
Metodološka pojasnila
Število moških - 1. julij
Metodološka pojasnila
Število žensk - 1. julij
Metodološka pojasnila
Naravni prirast
Metodološka pojasnila
Skupni prirast
Metodološka pojasnila
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Umrli (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij
Metodološka pojasnila
Indeks staranja - 1. julij
Metodološka pojasnila
Indeks staranja za moške - 1. julij
Metodološka pojasnila
Indeks staranja za ženske - 1. julij
Metodološka pojasnila
Število vrtcev
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število vrtcev
Metodološka pojasnila
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje)
Metodološka pojasnila
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5)
Metodološka pojasnila
Število učencev v osnovnih šolah
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število učencev v osnovnih šolah
Učenci, vključeni v redne in prilagojene programe.
Število učencev v osnovnih šolah
Metodološka pojasnila
Število dijakov (po prebivališču)
V skupno število so všteti tudi dijaki s stalnim prebivališčem v tujini.
Število dijakov (po prebivališču)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število dijakov (po prebivališču)
Metodološka pojasnila
Število študentov (po prebivališču)
V skupno število so všteti tudi študenti z neznano občino stalnega prebivališča in s stalnim prebivališčem v tujini.
Število študentov (po prebivališču)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število študentov (po prebivališču)
Metodološka pojasnila
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
Metodološka pojasnila
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu)
Metodološka pojasnila
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu)
Metodološka pojasnila
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu)
Metodološka pojasnila
Stopnja delovne aktivnosti (%)
Metodološka pojasnila
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
Metodološka pojasnila
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)
Metodološka pojasnila
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)
Metodološka pojasnila
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)
Metodološka pojasnila
Število podjetij
Metodološka pojasnila
Prihodek podjetij (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Število stanovanj - 1. januar
Metodološka pojasnila
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Tri- ali več sobna stanovanja (% med vsemi stanovanji)
Metodološka pojasnila
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2)
Metodološka pojasnila
Število osebnih avtomobilov - 31. december
Vira: Ministrstvo za infrastrukturo, SURS
Število osebnih avtomobilov - 31. december
Metodološka pojasnila
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, preračuni SURS
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december
Metodološka pojasnila
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, preračuni SURS
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december
Metodološka pojasnila
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone)
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, preračuni Statistični urad Republike Slovenije
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone)
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone)
Metodološka pojasnila
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca)
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, preračuni Statistični urad Republike Slovenije
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca)
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca)
Metodološka pojasnila
Izvoz blaga (mio. EUR)
Podatek za Slovenijo je višji od seštevka po regijah, ker vsebuje tudi ''neznano''.
Izvoz blaga (mio. EUR)
Metodološka pojasnila
Uvoz blaga (mio. EUR)
Podatek za Slovenijo je višji od seštevka po regijah, ker vsebuje tudi ''neznano''.
Uvoz blaga (mio. EUR)
Metodološka pojasnila
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)
Metodološka pojasnila
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)
Metodološka pojasnila
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
SLOVENIJA
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Posavska
Slovenija s spremenjeno UredbO (ES) št. 1319/2013 uveljavlja spremembo imen dveh NUTS 3 regij (statističnih regij): notranjsko-kraška se preimenuje v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska se preimenuje v posavsko. Podrobnejše informacije so dostopne tu: https://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf
Primorsko-notranjska
Slovenija s spremenjeno UredbO (ES) št. 1319/2013 uveljavlja spremembo imen dveh NUTS 3 regij (statističnih regij): notranjsko-kraška se preimenuje v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska se preimenuje v posavsko. Podrobnejše informacije so dostopne tu: https://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf