Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izbrani podatki po statističnih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 83 | izbranih:

Išči

STATISTIČNA REGIJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
11. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
različne merske enote
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe (zvezdica). V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
MERITVE
Število prebivalcev - 1. januar
Metodološka pojasnila
Število prebivalcev - 1. julij
Metodološka pojasnila
Število moških - 1. januar
Metodološka pojasnila
Število moških - 1. julij
Metodološka pojasnila
Število žensk - 1. januar
Metodološka pojasnila
Število žensk - 1. julij
Metodološka pojasnila
Delež prebivalcev, starih 0 do 14 let (%) - 1. januar
Metodološka pojasnila
Delež prebivalcev, starih 15 do 64 let (%) - 1. januar
Metodološka pojasnila
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) - 1. januar
Metodološka pojasnila
Naravni prirast
Metodološka pojasnila
Skupni prirast
Metodološka pojasnila
Število živorojenih
Metodološka pojasnila
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Število umrlih
Metodološka pojasnila
Umrli (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Povprečna starost prebivalcev - 1. januar
Metodološka pojasnila
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij
Metodološka pojasnila
Indeks staranja - 1. januar
Metodološka pojasnila
Indeks staranja - 1. julij
Metodološka pojasnila
Indeks staranja za moške - 1. januar
Metodološka pojasnila
Indeks staranja za moške - 1. julij
Metodološka pojasnila
Indeks staranja za ženske - 1. januar
Metodološka pojasnila
Indeks staranja za ženske - 1. julij
Metodološka pojasnila
Število vrtcev
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število vrtcev
Metodološka pojasnila
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje)
Metodološka pojasnila
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5)
Metodološka pojasnila
Število učencev v osnovnih šolah
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število učencev v osnovnih šolah
Učenci, vključeni v redne in prilagojene programe.
Število učencev v osnovnih šolah
Metodološka pojasnila
Število dijakov (po prebivališču)
V skupno število so všteti tudi dijaki s stalnim prebivališčem v tujini.
Število dijakov (po prebivališču)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število dijakov (po prebivališču)
Metodološka pojasnila
Število študentov (po prebivališču)
V skupno število so všteti tudi študenti z neznano občino stalnega prebivališča in s stalnim prebivališčem v tujini.
Število študentov (po prebivališču)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število študentov (po prebivališču)
Metodološka pojasnila
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)
Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010.
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Število diplomantov
V skupno število so všteti tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
Število diplomantov
Metodološka pojasnila
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)
V preračunu deleža so pri kategoriji SLOVENIJA zajeti tudi študenti z neznanim stalnim prebivališčem ali s stalnim prebivališčem v tujini.
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
Metodološka pojasnila
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu)
Metodološka pojasnila
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu)
Metodološka pojasnila
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu)
Metodološka pojasnila
Stopnja delovne aktivnosti (%)
Metodološka pojasnila
Stopnja delovne aktivnosti (%)
Registerski podatek
Stopnja anketne brezposelnosti (%)
Metodološka pojasnila
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
Metodološka pojasnila
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)
Metodološka pojasnila
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)
Metodološka pojasnila
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)
Metodološka pojasnila
Število podjetij
Metodološka pojasnila
Prihodek podjetij (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Število stanovanj - 1. januar
Metodološka pojasnila
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev)
Metodološka pojasnila
Tri- ali več sobna stanovanja (% med vsemi stanovanji)
Metodološka pojasnila
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2)
Metodološka pojasnila
Število osebnih avtomobilov - 31. december
Metodološka pojasnila
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december
Metodološka pojasnila
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december
Metodološka pojasnila
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone)
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone)
Metodološka pojasnila
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca)
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca)
Metodološka pojasnila
Izvoz blaga (1.000 EUR)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Izvoz blaga (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Uvoz blaga (1.000 EUR)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Uvoz blaga (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Število izvoznikov (podjetja)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Število izvoznikov (podjetja)
Ker se je metodologija prikazovanja podatkov za podjetja v regiji 'neznano' za leti 2018 in 2019 deloma spremenila, podatki za leti 2018 in 2019 niso popolnoma primerljivi s podatki ostalih let.
Število izvoznikov (podjetja)
Podatki za leto 2022 so začasni.
Število izvoznikov (podjetja)
Metodološka pojasnila
Število uvoznikov (podjetja)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Število uvoznikov (podjetja)
Ker se je metodologija prikazovanja podatkov za podjetja v regiji 'neznano' za leti 2018 in 2019 deloma spremenila, podatki za leti 2018 in 2019 niso popolnoma primerljivi s podatki ostalih let.
Število uvoznikov (podjetja)
Podatki za leto 2022 so začasni.
Število uvoznikov (podjetja)
Metodološka pojasnila
Delež vrednosti izvoza blaga (%)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Delež vrednosti izvoza blaga (%)
Metodološka pojasnila
Delež vrednosti uvoza blaga (%)
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Delež vrednosti uvoza blaga (%)
Metodološka pojasnila
Delež izvoznikov blaga (podjetja), %
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Delež izvoznikov blaga (podjetja), %
Ker se je metodologija prikazovanja podatkov za podjetja v regiji 'neznano' za leti 2018 in 2019 deloma spremenila, podatki za leti 2018 in 2019 niso popolnoma primerljivi s podatki ostalih let.
Delež izvoznikov blaga (podjetja), %
Metodološka pojasnila
Delež izvoznikov blaga (podjetja), %
Podatki za leto 2022 so začasni.
Delež uvoznikov blaga (podjetja), %
Podatki za Slovenijo vsebujejo tudi 'neznano', zato seštevek po regijah ni enak podatkom za Slovenijo.
Delež uvoznikov blaga (podjetja), %
Ker se je metodologija prikazovanja podatkov za podjetja v regiji 'neznano' za leti 2018 in 2019 deloma spremenila, podatki za leti 2018 in 2019 niso popolnoma primerljivi s podatki ostalih let.
Delež uvoznikov blaga (podjetja), %
Metodološka pojasnila
Delež uvoznikov blaga (podjetja), %
Podatki za leto 2022 so začasni.
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)
Metodološka pojasnila
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)
Metodološka pojasnila
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR)
Metodološka pojasnila
Število ležišč
Metodološka pojasnila
Število prihodov turistov
Metodološka pojasnila
Število prenočitev turistov
Metodološka pojasnila
Število kmetijskih gospodarstev
Metodološka pojasnila
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha)
Metodološka pojasnila
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha)
Skupni travniki in pašniki niso vključeni.
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z osnovno šolo ali manj
Metodološka pojasnila
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z osnovno šolo ali manj
Stanje na 1. 1.
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z osnovno šolo ali manj
Vključeni prebivalci brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo.
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z osnovno šolo ali manj
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z osnovno šolo ali manj
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z višjo ali visoko izobrazbo
Metodološka pojasnila
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z višjo ali visoko izobrazbo
Stanje na 1. 1.
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z višjo ali visoko izobrazbo
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z višjo ali visoko izobrazbo
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
Bruto dodana vrednost v kmetijskih dejavnostih (regija =100%)
Metodološka pojasnila
Bruto dodana vrednost v kmetijskih dejavnostih (regija =100%)
SKD 2008: A - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.
Bruto dodana vrednost v industriji (regija =100%)
Metodološka pojasnila
Bruto dodana vrednost v industriji (regija =100%)
SKD 2008: Dejavnosti B_F.
Bruto dodana vrednost v storitvenih dejavnostih (regija =100%)
Metodološka pojasnila
Bruto dodana vrednost v storitvenih dejavnostih (regija =100%)
SKD 2008: Dejavnosti G_U.
Bruto domači izdatki za RRD (% od regionalnega BDP)
S podatki za leto 2017 so bile v raziskovanje vpeljane nekatere metodološke spremembe (vključno s statistično zaščito), ki vplivajo na vrednosti nekaterih podatkov in zaradi katerih podatki za leto 2017 niso povsem primerljivi s podatki za prejšnja leta.
Bruto domači izdatki za RRD (% od regionalnega BDP)
Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
SLOVENIJA
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Posavska
Slovenija s spremenjeno UredbO (ES) št. 1319/2013 uveljavlja spremembo imen dveh NUTS 3 regij (statističnih regij): notranjsko-kraška se preimenuje v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska se preimenuje v posavsko. Podrobnejše informacije so dostopne tu: https://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf
Primorsko-notranjska
Slovenija s spremenjeno UredbO (ES) št. 1319/2013 uveljavlja spremembo imen dveh NUTS 3 regij (statističnih regij): notranjsko-kraška se preimenuje v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska se preimenuje v posavsko. Podrobnejše informacije so dostopne tu: https://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf