Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Bilanca trdnih, tekočih in plinastih goriv, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

GORIVO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 24 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 t, mio Sm3
Naslednja objava
8. 10. 2024
Vir
Statistični urad republike Slovenije
Opombe

Opombe

Kategorija »Končna poraba – drugi porabniki« od referenčnega leta 2022 naprej ne zajema več porabe v storitvenih dejavnostih. Ta se od takrat prikazuje kot samostojna kategorija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
GORIVO
Domači lignit (1000 t)
Vsebnost žvepla od leta 2000 do 2023 je 1,36 %.
Domači rjavi premog (1000 t)
Vsebnost žvepla po letih: 1,53 % (leta 2000), 1,53 % (leta 2001), 2,47 % (leta 2002), 2,99 % (leta 2003), 3,07 % (leta 2004), 2,49 % (leta 2005), 2,88 % (leta 2006), 2,96 % (leta 2007), 2,04 % (leta 2008), 2,19 % (leta 2009), 3,43 % (leta 2010), 3,67 % (leta 2011), 3,32 % (leta 2012), 3,43 % (leta 2013), 3,43 % (leta 2014).
Utekočinjen naftni plin (UNP) (1000 t)
Utekočinjeni naftni plin (UNP) so lahki nenasičeni ogljikovodiki, ki se pridobijo v rafinerijskih procesih pri stabiliziranju surove nafte in v procesnih enotah za zemeljski plin (propan, butan, mešanica obeh).
Neosvinčen motorni bencin 95 (1000 t)
Motorni bencin, neosvinčeni je bencin, ki mu niso dodane svinčene primesi zaradi doseganja oktanskega števila. Lahko vsebujejo sledi naravnega (organskega) svinca. Razlikujemo neosvinčeni 95 oktanski motorni bencin in neosvinčeni 98 oktanski motorni bencin. Ne vsebuje nobenih biokomponent.
Neosvinčen motorni bencin 98 (1000 t)
Motorni bencin, neosvinčeni je bencin, ki mu niso dodane svinčene primesi zaradi doseganja oktanskega števila. Lahko vsebujejo sledi naravnega (organskega) svinca. Razlikujemo neosvinčeni 95 oktanski motorni bencin in neosvinčeni 98 oktanski motorni bencin. Ne vsebuje nobenih biokomponent.
Biobencin (1000 t)
Biobencin med drugim vkljuuje bioetanol (etanol proizveden iz biomase in/oziroma iz biorazgradljivega dela odpadkov), biometanol (metanol proizveden iz biomase in/oziroma iz biorazgradljivega dela odpadkov), bioETBE (ethyl-tertio-butyl-ether proizveden na osnovi bioetanola, pri čemer volumski delež bioETBE-ja, ki se upošteva kot biogorivo znaša 47%) in bio MTBE (methyltertio-butyl-ether proizveden na osnovi biometanola, pri čemer volumski delež bioMTBE-ja, ki se upošteva kot biogorivo znaša 36%).
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (1000 t)
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje je srednji destilat za uporabo v letalskih turbinah.
Dizelsko gorivo (1000 t)
Dizelsko gorivo je srednji destilat in je splošni izraz za lahko plinsko olje, ki se uporablja za pogon dieselskih motorjev (avtomobili, tovornjaki, ladje in drugo). Ne vsebuje nobenih biokomponent.
Biodizelsko gorivo (1000 t)
Biodizelsko gorivo med drugim vključuje biodizel (metil-ester kvalitete dizla, proizveden iz rastlinskih ali živalskih olj), biodimetileter (dimetileter proizveden iz biomase), hladno stiskano bioolje (proizvedeno iz semen izključno z mehanskimi postopki) in ostala tekoča biogoriva, ki se v čisti ali primešani obliki uporabljajo kot pogonsko gorivo v dizelskih motorjih.
Ekstra lahko kurilno olje (1000 t)
Kurilno olje, ekstra lahko je srednji destilat, ki se uporablja v industriji in za široko rabo (naprave za pridobivanje toplote za ogrevanje).
Kurilno olje (1000 t)
Kurilno olje (mazut) je težko olje, ostanek iz predelovalnega procesa surove nafte, ki se uporablja kot gorivo v termoelektrarnah, industriji, za pogon ladij in drugo. Glede na viskoznost in plamenišče se v porabi loči na lahko, srednje in zelo težko (bunker gorivo) kurilno olje. Glede na vsebnost žvepla se loči na kurilno olje (mazut) z nizko vsebnostjo žvepla (manj kot 1 %) in na kurilno olje (mazut) z visoko vsebnostjo žvepla (več kot 1 %).
White spirit (1000 t)
White spirit in drugi specialni bencini so definirani kot rafiniran srednji destilat z destilacijo v rangu primarnega bencina/petroleja. Ta kategorija se deli na white spirit (destilira se na temperaturi med 135 °in 200 °C) in na druge specialne bencine (7 ali 8 vrst specialnih bencinov), ki se destilirajo na temperaturi med 30 ° in 200 °C.
Zemeljski plin (mio Sm3)
Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki ga sestavljajo plini, ki se nahajajo v podzemnih nahajališčih (tako nafte, kot zemeljskega plina), v tekočem ali plinastem stanju, in vsebujejo v glavnem metan. Poraba plina se meri s plinomeri v Sm3. GCV = 37862 kJ/Sm3
MERITVE
Neenergetska raba
Enota pri vseh gorivih je kJ/kg, pri plinu pa je kJ/Sm3.