Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Govedo, bilanca števila, prireja mesa in mleka, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, 1000 l, 1000 t
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Prireja, prirast v živi masi (tisoč ton):
Podatki za leti 2008 in 2009 so popravljeni glede na objavo dne 7.9.2010. Prejšnja objavljena vrednost je bila 81,6 za 2008 in 71,9 za 2009. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Število rojenih telet je bilo ocenjeno s pomočjo števila krav, izločenih krav (t. i. remonta krav) in števila prevedenih plemenskih telic.
Po podatkih iz anket se pogin v kmetijskih podjetjih in na družinskih kmetijah zelo razlikuje. Vprašanje o številu poginulega goveda je bilo vključeno le v ankete na kmetijskih podjetjih 1992-1999, zato je za obdobje 1991-2002 pogin ocenjen.
Podatki o številu rojenih telet in poginu po anketah in izračunu se najbolj ujemajo v letih 1998 in 1999. Zato smo se odločili, da za ti dve leti izračunamo povprečen delež pogina in ga prilagodimo na vsa leta.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Na voljo smo imeli podatke o zakolu v klavnicah (ločeno po vrstah in kategorijah znotraj vrste). Zakol na družinskih kmetijah pa je bilo treba oceniti. Zakol na družinskih kmetijah smo ocenili s pomočjo bilance:

Število zaklanih živali na družinskih kmetijah je:
število živali na začetku leta
+ število rojenih živali
+ število uvoženih živali
- število izvoženih živali
- število poginulih živali
- število živali na koncu leta
- število živali, zaklanih v klavnicah

V starih izračunih smo imeli na voljo različno zbrane podatke za kmetijska podjetja in družinske kmetije. Za kmetijska podjetja so bili podatki zbrani podrobneje. Na podlagi teh podatkov smo ocenili rojstva in pogin za celotno Slovenijo.

Podatke o uvozu in izvozu živih živali smo dobili na SURS-u - Oddelku za zunanjo trgovino. Primerjali smo jih s podatki z VURS-a in jih po potrebi popravili. Od leta 2006 naprej se za uvoz in izvoz uporabljajo tudi podatki iz centralnega registra govedi.

Za izračun prirasta v živi masi smo uporabili podatke o domači prireji mesa, katere smo z enotno klavnostjo pretvorili v živo maso.
MERITVE
Pri govedu sta iz raziskovanj za obdobje 1991-2002 primerljiva samo dva podatka: govedo skupaj in krave skupaj. Ker v tem obdobju nismo imeli na voljo podrobnih podatkov za oceno števila živali v posameznih kategorijah, smo se odločili, da objavimo le podatke o skupnem številu goveda in skupnem številu krav. Od leta 1996 objavljamo tudi podatke o številu goveda po starostnih skupinah. Od leta 2000 objavljamo vse podatke.
MERITVE
Namolzeno kravje mleko (tisoč litrov)
Podatek o količini namolzenega kravjega mleka zajema vse mleko, ki se namolze (tudi namolženo mleko ki se uporabi kot krma za živali).
Prirast v živi masi (tisoč ton)
Prirast v živi masi je izračunan iz žive mase zaklanih živali, razlike v masi izvoženih in uvoženih živali in razlike v masi živali na začetku in koncu leta (prirast v živi masi = domača prireja mesa, izražena v živi masi + razlika v zalogah, izražena v živi masi).
Vse pridobljeno meso (tisoč ton)
Vse pridobljeno meso je meso vseh v Sloveniji zaklanih živali, zrejenih v Sloveniji, in v Slovenijo uvoženih živali (vse pridobljeno meso = meso iz zakola v klavnicah + meso iz zakola na družinskih kmetijah).
Domača prireja mesa (tisoč ton)
Domača prireja mesa je meso živali, zrejenih na območju Slovenije (domača prireja mesa = vse pridobljeno meso - v meso preračunana masa živih uvoženih živali + v meso preračunana masa živih izvoženih živali).
V klavnicah pridobljeno meso (tisoč ton)
V klavnicah pridobljeno meso je meso vseh v klavnicah zaklanih živali.
MERITVE: Uvoz, število živali , LETO: 2006
Podatek iz centalnega registra govedi.
MERITVE: Izvoz, število živali , LETO: 2006
Podatek iz centalnega registra govedi.
MERITVE: Namolzeno kravje mleko (tisoč litrov) , LETO: 2010
Začasen podatek objavljen 30.8.2010 ( 583285) smo zamenjali s končnim.