Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 52 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
delež
Naslednja objava
7. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Na poslovanje podjetij v letih 2022 in 2023 je vplivala energetska kriza. V izračunu poslovnih prihodkov in dodane vrednosti se upoštevajo tudi subvencije, povezane s poslovnimi učinki. Podjetja vključujejo med te subvencije – v skladu z računovodskimi standardi – tudi državne pomoči zaradi visokih stroškov energije. To je treba upoštevati pri medletni primerjavi podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
13 Stopnja lastniškosti financiranja
Stopnja lastniškosti financiranja se izračuna iz podatkov v bilanci stanja kot razmerje med kapitalom (AOP056) in obveznostmi do virov sredstev (AOP055).
14 Koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja
Koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja se izračuna iz podatkov v bilanci stanja kot razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami (AOP048) in kratkoročnimi obveznostmi; te se izračunajo kot vsota kratkoročnih finančnih obveznosti (AOP087) in kratkoročnih poslovnih obveznosti (AOP091).
15 Koeficient gospodarnosti poslovanja
Koeficient gospodarnosti poslovanja se izračuna iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med kosmatim donosom (AOP126) in med poslovnimi odhodki (AOP127).
16 Koeficient celotne gospodarnosti poslovanja
Koeficient celotne gospodarnosti poslovanja se izračuna iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med vsemi prihodki in vsemi odhodki. Vsi prihodki so vsota kosmatega donosa (AOP126), finančnih prihodkov (AOP153) in drugih prihodkov (AOP178). Vse odhodke sestavljajo poslovni odhodki (AOP127), finančni odhodki (AOP166) in drugi odhodki (AOP181).
17 Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev
Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev se izračuna iz podatkov v bilanci stanja kot razmerje med kapitalom (AOP056) in dolgoročnimi sredstvi (AOP002).
18 Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih se izračuna iz podatkov v bilanci stanja kot razmerje med dolgoročnimi sredstvi (AOP002) in sredstvi (AOP001).
19 Kazalnik izvozne usmerjenosti
Kazalnik izvozne usmerjenosti se izračuna iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med čistimi prihodki od prodaje na tujem trgu (AOP115 + AOP118) in čistimi prihodki od prodaje (AOP110).
20 Produktivnost kapitala
Produktivnost kapitala se izračuna iz podatkov v bilanci stanja in iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med dodano vrednostjo (AOP126-AOP128-AOP148) in vrednostjo kapitala (AOP056).
21 Stroški dela v poslovnih odhodkih
Kazalnik stroški dela v poslovnih odhodkih (v preteklosti nepravilno poimenovan kot kazalnik kapitalska intenzivnost) se izračuna iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med stroški dela (AOP139) in poslovnimi odhodki (AOP127).
22 Dobiček na sredstva
Dobiček na sredstva se izračuna iz podatkov v bilanci stanja in iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med celotnim dobičkom (AOP182) in vsemi sredstvi (AOP001).
23 Izguba na sredstva
Izguba na sredstva se izračuna iz podatkov v bilanci stanja in iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med celotno izgubo (AOP183) in vsemi sredstvi (AOP001).
24 Delež investicij v prihodkih od prodaje
Investicije v prihodkih od prodaje se izračunajo iz podatkov o investicijah in podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med investicijami (AOP3002 + AOP3004) in čistimi prihodki od prodaje (AOP110).
25 Stroški dela v dodani vrednosti
Stroški dela v dodani vrednosti se izračunajo iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med stroški dela (AOP139) in dodano vrednostjo (AOP126 - AOP128 - AOP148).
26 Dodana vrednost v prodaji
Dodana vrednost v prodaji se izračuna iz podatkov v izkazu poslovnega izida kot razmerje med dodano vrednostjo (AOP126 - AOP128 - AOP148) in čistimi prihodki od prodaje (AOP110).