Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Podjetja po dejavnosti (SKD 2008) in velikosti glede na število oseb, ki delajo, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 110 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

RAZREDI OSEB, KI DELAJO

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 12. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, 1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Enota opazovanja
Enota opazovanja je podjetje, registrirano kot pravna ali fizična oseba, ki
je med letom opazovanja izkazala prihodek ali zaposlene osebe ali investicije.
Uporabljena statistična znamenja:
z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Število podjetij
Je število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom opazovanja
izkazale prihodek ali zaposlene osebe ali investicije.
Število oseb, ki delajo
So vse osebe, ki delajo pri opazovani enoti (plačane in neplačane), in tudi vse
tiste osebe, ki delajo zunaj enote, ki ji pripadajo in ki jih plačuje (npr.
prodajni zastopniki). Med osebe, ki delajo, se štejejo tudi delavci s krajšim
delovnim časom, sezonski delavci in delavci na domu, ki so na plačilnem seznamu
opazovane enote. Od leta 2013 so med osebe, ki delajo, vključeni tudi detaširani
delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali
na strokovno izpopolnjevanje v tujino. Med osebe, ki delajo, pa se ne štejejo delavci,
ki jih enoti posredujejo druga podjetja, in prostovoljni delavci.
Prihodek (1000 EUR)
Je prodajna vrednost kupcem zaračunanih prodanih proizvodov ali trgovskega
blaga in materiala ter opravljenih storitev. Meri se na podlagi prodajnih
cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za vse popuste, ki
so bili dani ob prodaji ali pozneje, pa tudi za vrednosti vrnjenih
količin. Prihodek zajema tudi vse stroške in obremenitve, vezane na kupca,
ne zajema pa davkov in carinskih dajatev na blago ali storitve, ki jih
enota fakturira, in davka na dodano vrednost (DDV), morebitne prodaje
osnovnih sredstev, prihodek od financiranja in drugih izrednih prihodkov.
V podatku o prihodku podjetij je od 2013 tudi zajet prihodek bank in
hranilnic.
MERITVE
Število oseb, ki delajo
Vsote se zaradi zaokroževanja včasih ne ujemajo.
Prihodek (1000 EUR)
Vsote se zaradi zaokroževanja včasih ne ujemajo.