Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izdatki za socialne prejemke programov socialne zaščite (mio EUR), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ESSPROS PODROČJA

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

MERILO PREMOŽENJSKEGA STANJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA PREJEMKA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 26 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
mio EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ESSPROS PODROČJA
Izdatki za socialne prejemke - SKUPAJ
Podatki o izdatkih programov socialne zaščite so rezultat zbiranja podatkov glede metodologijo osnovnega sistema ESSPROS (evropski sistem integrirane statistike socialne zaščite).
Izdatki za socialne prejemke - SKUPAJ
V kategoriji 'ESSPROS področja - SKUPAJ' so prikazani izdatki za socialne prejemke za vseh osem področij, ne upoštevajoč upravne stroške in nekatere druge izdatke.
Izdatki za socialne prejemke - SKUPAJ
Najpomembnejša kategorija izdatkov programov socialne zaščite so socialni prejemki, ki so po programih socialne zaščite dodeljeni gospodinjstvom ali posameznikom z namenom, da jim lajšajo breme, ko se pokažejo določena tveganja ali potrebe.
Izdatki za socialne prejemke - SKUPAJ

Socialne prejemke razvrščamo:
- po področjih socialne zaščite (1. Bolezen in zdravstveno varstvo, 2. Invalidnost, 3. Starost, 4. Smrt hranitelja družine, 5. Družina in otroci, 6. Brezposelnost, 7. Nastanitev in 8. Druge oblike socialne izključenosti),
- po vrsti (v denarju - periodične ali enkratne, v naravi in v obliki preusmerjenih socialnih prispevkov),
- po preverjanju premoženjskega stanja (brez in s preverjanjem premoženjskega stanja).
Izdatki za socialne prejemke - SKUPAJ

Določene kategorije izdatkov za socialne prejemke se nanašajo tudi na prejemke osebam pod in nad določeno starostjo. V vseh programih je starostna meja za moške 65 let, za ženske pa 60 let.
Bolezen in zdravstveno varstvo
Področje bolezen in zdravstveno varstvo vključuje prejemke, povezane s telesno ali duševno obolelostjo, in zdravstveno varstvo, ki pomeni ohranjanje, ozdravljenje ali izboljšanje zdravja varovanih oseb, ne glede na izvor zdravstvenih težav (predvsem nadomestila za primer zadržanosti z dela zaradi bolezni - boleznine, zdravstveno varstvo in zdravila).
Invalidnost
Področje invalidnost obsega prejemke, povezane z nezmožnostjo sodelovanja v ekonomskih ter socialnih aktivnostih telesno in duševno prizadetih oseb (predvsem invalidske pokojnine osebam pod določeno starostjo in blago ter storitve invalidnim osebam).
Starost
Področje starost vključuje prejemke, povezane s starostjo (predvsem starostne in invalidske pokojnine osebam nad določeno starostjo ter blago in storitve, povezane s starostjo). Od začetka zbiranja podatkov pa tja do leta 2005 so v to področje sodile tudi družinske pokojnine osebam nad določeno starostjo, a se le-te s spremembo metodologije (Priročnik iz leta 2008) oz. s pripravo podatkov za leto 2006 upoštevajo na področju smrt hranitelja družine.
Smrt hranitelja družine
Področje smrt hranitelja družine vključuje prejemke, povezane s smrtjo družinskega člana (predvsem družinske pokojnine osebam pod in nad določeno starostjo; kategorija 'družinske pokojnine nad določeno starostjo' se je tu upoštevana od vključno leta 2006).
Družina in otroci
Področje družina in otroci vključuje prejemke, povezane z nosečnostjo, rojstvom otroka, s posvojitvijo, z vzgojo otrok in vzdrževanjem drugih družinskih članov (predvsem nadomestila plač med porodniškim dopustom in otroški dodatki).
Brezposelnost
Področje brezposelnost vključuje prejemke, povezane z brezposelnostjo (predvsem nadomestila za primer brezposelnosti in poklicno izobraževanje).
Nastanitev
Področje nastanitev vključuje prejemke, povezane s stroški nastanitve (subvencije za najemnine).
Druge oblike socialne izključenosti
Področje druge oblike socialne izključenosti vključuje prejemke, namenjene revnim in drugim skupinam socialno izključenih oseb, če jih ne moremo uvrstiti v nobeno drugo področje (predvsem denarne socialne pomoči).
VRSTA PREJEMKA
Vrsta prejemka - SKUPAJ
Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vrsta prejemka - SKUPAJ
STATISTIČNA ZNAMENJA
- ni pojava
0 podatek je manjši od 0,5 dane merske enote
LETO
2006
Pri pripravi podatkov za leto 2006 so bile upoštevane spremembe metodologije (Priročnik ESSPROS 2008). Družinske pokojnine, namenjene osebam nad določeno starostjo, niso bile več upoštevane na področju starost, temveč na področju smrt hranitelja družine.
2016
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2018
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2019
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2020
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).