Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev (EUR), statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

DOHODEK

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


DOHODEK PO SOCIALNIH TRANSFERJIH je (neto) razpoložljivi dohodek gospodinjstva. Izračunan je kot vsota (neto) denarnega razpoložljivega dohodka vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev), od katerega se odštejejo transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi (boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine).
DOHODEK PRED SOCIALNIMI TRANSFERJI je (neto) razpoložljivi dohodek gospodinjstva, od katerega odštejemo socialne transferje (npr. denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, nadomestilo za čas bolniške odsotnosti z dela, štipendijo, otroški dodatek, porodniško nadomestilo, posvojiteljsko nadomestilo, dodatek za nego in varstvo otroka, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, nadomestilo za očetovski dopust, starševski dodatek, denarno socialno pomoč, dodatek za pomoč in postrežbo, subvencijo za najemnino, invalidske pokojnine, starostne pokojnine, družinske pokojnine). Izračunamo ga na dva načina, odvisno od tega, ali pokojnine štejemo med socialne transferje ali ne. Po prvem načinu (pokojnine niso del socialnih transferjev) odštejemo od celotnega dohodka samo »družinske prejemke, invalidske pokojnine in druge socialne prejemke«, po drugem načinu (pokojnine so del socialnih transferjev) pa »socialne transferje, vključno z vsemi (starostnimi in družinskimi) pokojninami«.
Pri izračunu povprečja in mediane se za dohodek pred socialnimi transferji upošteva isto število oseb kot za dohodek po socialnih transferjih v posameznem prerezu, zato je pri nekaterih prerezih pri dohodku pred socialnimi transferji vrednost mediane lahko zelo nizka ali celo negativna.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Za izračun EKVIVALENTNEGA DOHODKA (dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se uporablja prilagojeno OECD-jevo ekvivalenčno lestvico. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5.
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.
Z raziskovanjem EU-SILC za leto 2022 se je nekoliko spremenila metodologija izračuna dohodka pred socialnimi transferji, zato podatki za dohodek pred socialnimi transferji od leta 2022 naprej niso povsem primerljivi s podatki za pretekla leta
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.