Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Izdatki za varstvo okolja sektorja države Podatki v PC-Axis formatu