1. Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) in konsolidirani bruto dolg sektorja država, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KATEGORIJA: B.9 Neto posojanje (+) / Neto izposojanje (-), ..Prihodki, ..Minus: izdatki, Konsolidirani bruto dolg, stanje konec leta, (4)
  2. MERITVE: mio EUR, % BDP, (2)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 2. Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: mio EUR, % BDP, (2)
  2. KATEGORIJE IN TRANSAKCIJE: P1 Proizvodnja v osnovnih cenah, P11+P12 Proizvodnja za trg in za lastno končno porabo, P13 Druga netržna proizvodnja, P131 Plačila za drugo netržno proizvodnjo, ..., ..od tega TC Plačljivi davčni odbitki, ki presegajo davkoplačevalčevo obveznost (96)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  4. SEKTOR: S.13 Država, S.1311 Centralna država, S.1313 Lokalna država, S.1314 Skladi socialne varnosti, (4)


 3. Izdatki sektorja država po namenih in vrsti (ESR 2010), mio EUR, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. NAMEN IZDATKA: Nameni - SKUPAJ, Javna uprava, ..Izvršilni in zakonodajni organi, finančne in davčne zadeve, zunanje zadeve, ..Gospodarska pomoč tujini, ..., ..Druge dejavnosti s področja socialne zaščite (80)
  2. SEKTOR: S.13 Država, S.1311 Centralna država, S.1313 Lokalna država, S.1314 Skladi socialne varnosti, (4)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  4. VRSTA IZDATKA: Izdatki - SKUPAJ, Bruto investicije, Bruto investicije v osnovna sredstva, Pridobitve manj odtujitve nefinančnih neproizvedenih sredstev, ..., Izdatki za kolektivno končno potrošnjo (27)


 4. Obremenitve z davki in socialnimi prispevki po vrsti dajatve, mio EUR, % BDP, struktura (%), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: mio EUR, % BDP, Struktura (%), (3)
  2. TRANSAKCIJE: DAVKI IN SOCIALNI PRISPEVKI, ..DAVKI (D2+D5+D91), ....D2 Davki na proizvodnjo in uvoz, …...D21 Davki na proizvode in storitve, ..., ….D613 Dejanski socialni prispevki gospodinjstev (15)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  4. SEKTOR: Skupaj Država + Institucije EU (S.13+S.212), Država (S.13), Centralna država (S.1311), Lokalna država (S.1313), ..., Institucije EU (S.212) (6)


 5. Davki in socialni prispevki po vrsti dajatve in po sektorjih prejemnikih, mio EUR, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: D2 Davki na proizvodnjo in uvoz, ..D21 Davki na proizvode, ….D211 Davek na dodano vrednost (DDV), ….D212 Davki in dajatve na uvoz, razen DDV, ..., SKUPAJ PRIHODKI OD DAVKOV IN OBVEZNIH SOCIALNIH PRISPEVKOV, BREZ OBRAČUNANIH TODA NEIZTERLJIVIH ZNESKOV (D2+D5+D91+D61-D612-D614-D611V-D613V-D995) (78)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  3. SEKTOR: Skupaj Država + Institucije EU (S.13+S.212), Država (S.13), Centralna država (S.1311), Lokalna država (S.1313), ..., Institucije EU (S.212) (6)


 6. Razporeditev domačih davkov in socialnih prispevkov kot prihodkov sektorja država (S.13) na najnižjem nivoju po kategorijah ESR 2010, mio EUR, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: D2 Davki na proizvodnjo in uvoz, ..D21 Davki na proizvode, ….D211 Davki tipa DDV, …...Celotni prihodki davkov tipa DDV, ..., ….D613CE Obvezni dejanski socialni prispevki zaposlenih (129)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 7. Implicitne davčne stopnje, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJA: Implicitna davčna stopnja na potrošnjo, ..Implicitna davčna stopnja na potrošnjo - DDV, ..Implicitna davčna stopnja na potrošnjo - energija, ..Implicitna davčna stopnja na potrošnjo - alkohol in tobak, ..., Implicitna davčna stopnja na kapitalske in poslovne dohodke gospodinjstev in samozaposlenih (10)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 8. Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) sektorja država, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KATEGORIJA: B.9 Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-), Prihodki, Izdatki, Bruto investicije v osnovna sredstva, Izdatki za končno potrošnjo (5)
  2. MERITVE: mio EUR, % BDP, (2)
  3. VRSTA PODATKA: Originalni podatki, Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja, (2)
  4. ČETRTLETJE: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2019Q4 (84)


 9. Temeljni agregati sektorja država, mio EUR, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KATEGORIJE IN TRANSAKCIJE: P1 Proizvodnja v osnovnih cenah, P11+P12+P131 Proizvodnja za trg, lastno končno porabo in druga netržna proizvodnja, P132 Druga netržna proizvodnja, druga, P2 Vmesna potrošnja, ..., D995 Obračunani toda neizterljivi davki in socialni prispevki (70)
  2. ČETRTLETJE: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2019Q4 (84)


 10. Dolg sektorja država, mio EUR, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SEKTOR: S.13 Država, konsolidiran dolg, S.1311 Centralna država, konsolidiran dolg, S.1313 Lokalna država, konsolidiran dolg, S.1314 Skladi socialne varnosti, konsolidiran dolg, Razlika do konsolidiranega S.13 dolga (5)
  2. SREDSTVA: Sredstva - SKUPAJ, ..Gotovina in vloge (kovanci), ..Vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov, ….Kratkoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov, ..., ….Dolgoročna posojila (8)
  3. ČETRTLETJE: 1994Q1, 1994Q2, 1994Q3, 1994Q4, ..., 2019Q4 (104)