1. Bruto domači proizvod, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), Stalne cene, referenčno leto 2010 (mio EUR), Letna sprememba obsega (%), ..., Na prebivalca (USD, v tekočih cenah in po tekočem tečaju) (6)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 2. Proizvodna struktura BDP (proizvodnja, vmesna potrošnja in dodana vrednost po dejavnostih, SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI/TRANSAKCIJE: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, ..01 Kmetijska proizvodnja, lov in povezane storitve, ..02 Gozdarstvo, ..03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov, ..., Bruto domači proizvod (87)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  3. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Tekoče cene (% od BDP), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), Stalne cene, referenčno leto 2010 (mio EUR), ..., Prispevek k letni rasti obsega BDP (odstotne točke) (6)
  4. TRANSAKCIJE: Proizvodnja, Vmesna potrošnja, Dodana vrednost, (3)


 3. Račun proizvodnje in račun ustvarjanja dohodkov (SKD 2008), tekoče cene, mio EUR, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI/SEKTORJI/TRANSAKCIJE: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, ..01 Kmetijska proizvodnja, lov in povezane storitve, ..02 Gozdarstvo, ..03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov, ..., Bruto domači proizvod (96)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  3. TRANSAKCIJE: Proizvodnja, Vmesna potrošnja, Dodana vrednost, Sredstva za zaposlene, ..., ..Neto poslovni presežek/raznovrstni dohodek (8)


 4. Dohodkovna struktura BDP, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: Sredstva za zaposlene, ..Bruto plače, ..Socialni prispevki delodajalcev, Davki na proizvodnjo in uvoz, ..., Bruto domači proizvod (13)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Tekoče cene (% od BDP), (2)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 5. Sredstva za zaposlene (SKD 2008), tekoče cene, mio EUR, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, ..01 Kmetijska proizvodnja, lov in povezane storitve, ..02 Gozdarstvo, ..03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov, ..., Skupaj dejavnosti (83)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  3. TRANSAKCIJE: Sredstva za zaposlene, ..Bruto plače, ..Socialni prispevki delodajalcev, (3)


 6. Izdatkovna struktura BDP, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: Domača potrošnja, ..Končna potrošnja, ....Končna potrošnja gospodinjstev, ....Končna potrošnja NPISG, ..., Bruto domači proizvod (20)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Tekoče cene (% od BDP), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), Stalne cene, referenčno leto 2010 (mio EUR), ..., Implicitni deflator (predhodno leto=100) (7)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 7. Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo po vrsti proizvodov in namenu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: Hrana in brezalkoholne pijače, ..Hrana, ..Brezalkoholne pijače, Alkoholne pijače, tobak in mamila, ..., Skupaj izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo - nacionalni koncept (66)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Tekoče cene (% od izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo po domačem konceptu), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), Stalne cene, referenčno leto 2010 (mio EUR), Letna sprememba obsega (%) (5)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 8. Bruto investicije po dejavnostih in po vrstah (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, ..., ..S.15 NPISG (32)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  3. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), (2)
  4. VRSTA: Bruto investicije, ..Bruto investicije v osnovna sredstva, ....Zgradbe in objekti, ......Stanovanjske zgradbe, ..., ..Nabave/prodaje vrednostnih predmetov (17)


 9. Izdatki države za končno potrošnjo po osnovnih vrstah izdatkov, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: Sredstva za zaposlene, Vmesna potrošnja, Transferji tržnih proizvodov v naravi preko tržnih proizvajalcev, Potrošnja stalnega kapitala, ..., ..Individualna končna potrošnja države (10)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Tekoče cene (% od BDP), (2)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 10. Izvoz in uvoz blaga in storitev, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: Saldo menjave s tujino, ..Izvoz blaga in storitev, ....Izvoz blaga (f.o.b.), ......Izvoz blaga, statistična vrednost, ..., ......Uvoz storitev: posredno merjene storitve finančnega posredništva (36)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), Stalne cene, referenčno leto 2010 (mio EUR), Letna sprememba obsega (%), (4)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 11. Zaposlenost (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI/SEKTORJI: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, ..01 Kmetijska proizvodnja, lov in povezane storitve, ..02 Gozdarstvo, ..03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov, ..., ..S.15 NPISG (96)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  3. TRANSAKCIJE: Zaposlenost, ..Zaposleni, ..Samozaposleni, (3)
  4. MERITVE: Osebe (1000), Opravljene delovne ure (1000), (2)


 12. Zaposlenost (SKD 2008), sektor S.13 država, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI: Skupaj dejavnosti, O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost (84), P Izobraževanje (85), Q Zdravstvo in socialno varstvo, ..., Druge dejavnosti (10)
  2. MERITVE: Osebe (1000), Opravljene delovne ure (1000), (2)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 13. Sredstva za zaposlene po socioekonomskih značilnostih zaposlenih, (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, ..01 Kmetijska proizvodnja, lov in povezane storitve, ..02 Gozdarstvo, ..., U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (99) (83)
  2. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, (4)
  3. STAROSTNI RAZRED: Starost - SKUPAJ, 15-29 let, 30-49 let, 50 let in več, (4)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  5. MERITVE: Osebe, Stroški dela (mio EUR), (2)
  6. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 14. Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja, … od tega: C Predelovalne dejavnosti, ..., U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (16)
  2. ZAPOSLITVENI STATUS: Zaposlenost/Stroški dela - SKUPAJ, ..Zaposleni, ..Samozaposleni, (3)
  3. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, (4)
  4. STAROSTNI RAZRED: Starost - SKUPAJ, 15-29 let, 30-49 let, 50 let in več, (4)
  5. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  6. MERITVE: Osebe, Stroški dela (mio EUR), (2)
  7. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 15. Teoretični davek na dodano vrednost in podatki o davčni vrzeli, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KATEGORIJE: A TEORETIČNI DDV, ..1. Končna potrošnja gospodinjstev, ..2. Država, ....2.1 Vmesna potrošnja države, ..., C OBRAČUNSKI DDV (A - B) (15)
  2. MERITVE: mio. EUR, % od obračunskega DDV, (2)
  3. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)