Išči v: Demografsko in socialno področje
Rezultati iskanja, število zadetkov: 148
Tabela Indeksirano
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Število aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Število delovno aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, letno 30. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Število in indeks delovno aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Število in indeks aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, mesečni podatki do decembra 2016 27. 03. 2018
Prebivalci glede na aktivnost, po spolu in kohezijskih regijah (v 1000), Slovenija, četrtletno 12. 09. 2019
Število delovno aktivnega prebivalstva po kohezijskih in statističnih regijah delovnega mesta, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Število in indeks delovno aktivnega prebivalstva po statističnih regijah delovnega mesta, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Delovno aktivni po vplivu na delovne naloge, Slovenija, 2. četrtletje 2017 23. 01. 2019
Delovno aktivni glede na zaposlitveni status, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno 12. 09. 2019
Prebivalstvo, gospodinjstva in družine, statistične regije, Slovenija, večletno 11. 10. 2018
Prebivalstvo po statusu aktivnosti in državi rojstva, Slovenija, letno 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Prebivalstvo, gospodinjstva in družine, občine, Slovenija, večletno 11. 10. 2018
Gostota naseljenosti in indeks feminitete, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med kohezijskimi regijami ter indeks delovne migracije po spolu, kohezijski regiji, Slovenija, letno 30. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah, kohezijskih in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po poklicu in državi rojstva, Slovenija, letno 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], medregijski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, statistične regije, Slovenija, letno 30. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah delovnega mesta, statusu zaposlitve, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah prebivališča, statusu zaposlitve, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Prebivalstvo po vrsti gospodinjstva, razmerju do referenčne osebe gospodinjstva in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, večletno 11. 10. 2018
Prebivalstvo po položaju v družini, petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, večletno 16. 10. 2018
Prebivalstvo po vrsti gospodinjstva, razmerju do referenčne osebe gospodinjstva in spolu, statistične regije, Slovenija, večletno 11. 10. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah delovnega mesta, statusu zaposlitve, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah prebivališča, statusu zaposlitve, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991 30. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno 22. 05. 2019
Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, statistične regije Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med upravnimi enotami ter indeks delovne migracije po spolu, upravne enote, Slovenija, letno 30. 05. 2019
Gostota naseljenosti in indeks feminitete, statistične regije, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Število prebivalcev in naravno gibanje prebivalstva, Slovenija, letno 18. 06. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah, kohezijskih in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Prebivalstvo po gospodinjskem statusu, petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, večletno 11. 10. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po skupinah državljanstva, dejavnostih (SKD 2008) in spolu, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po skupinah državljanstva, dejavnostih (SKD 2008) in spolu, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], medobčinski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, občine, Slovenija, letno 21. 03. 2019
Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, popis 1991 8. 10. 2018
Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 10. 12. 2018
Prebivalstvo po območju prvega prebivališča in spolu, Slovenija, večletno 31. 01. 2019
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, letno 2. 07. 2019
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo po starosti in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo - izbrani kazalniki po stopnji urbanizacije, Slovenija, letno 6. 05. 2019
Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo - izbrani kazalniki po tipu območja, Slovenija, 2011 - 2014 27. 03. 2018
Priseljeno delovno aktivno prebivalstvo po poklicu in državi državljanstva, Slovenija, letno 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po doseženi izobrazbi in državi rojstva, Slovenija, letno 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah poklicev [SKP-V2] in spolu, Slovenija, letno 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah poklicev (SKP-08) in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, letno 18. 05. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijske in statistične regije, Slovenija, letno 17. 05. 2018
Aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, mesečni podatki do decembra 2016 27. 03. 2018
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po statističnih regijah prebivališča, Slovenija, mesečni podatki do decembra 2016 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, mesečni podatki do decembra 2016 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Prebivalstvo po spolu in aktivnosti [brez oseb, ki delajo v tujini, in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini], občine, Slovenija, popis 1991 8. 10. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, mesečni podatki do decembra 2016 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, mesečni podatki do decembra 2016 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008) in statusu zaposlitve, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po občinah prebivališča, Slovenija, mesečni podatki do decembra 2016 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po občinah prebivališča, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Prebivalstvo, staro 15 let ali več po spolu in šolski izobrazbi, občine, Slovenija, popis 1991 8. 10. 2018
Prebivalstvo po statistični regiji prebivališča, statistični regiji prvega prebivališča in spolu, Slovenija, večletno 31. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po starosti, spolu in zakonskem stanu, kohezijski regiji, Slovenija, letno 17. 09. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po spolu in zakonskem stanu, občine, Slovenija, letno 17. 09. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in starosti, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in izobrazbi, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in izobrazbi, kohezijski regiji, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in starosti, statistične regije, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in izobrazbi, statistične regije, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti in spolu, občine, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, naselja, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu, starosti in stopnji urbanizacije, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, starosti in spolu, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah starosti in spolu, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, letno 24. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, letno 30. 05. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, občine, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, naselja, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah, spolu in stopnji urbanizacije, Slovenija, letno 6. 05. 2019
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, letno 30. 05. 2019
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, upravne enote, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, 1. polletje 2008 - 2. polletje 2014 27. 03. 2018
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah, spolu in tipu območja, Slovenija, 2011 - 2014 27. 03. 2018
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu, starosti in tipu območja, Slovenija, letno 27. 03. 2018
Priseljeno delovno aktivno prebivalstvo po doseženi izobrazbi in državi državljanstva, Slovenija, letno 27. 03. 2018
Priseljeno delovno aktivno prebivalstvo po državi državljanstva in dejavnosti [SKD 2008], Slovenija, letno 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po državi rojstva in dejavnosti [SKD 2008], Slovenija, letno 27. 03. 2018
Prebivalstvo po nekaterih prejemkih za socialno zaščito v opazovanem letu, po državi rojstva, Slovenija, letno 27. 03. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti (SKD 2008), doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti (SKD 2008), petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta po spolu, občine, Slovenija, letno 19. 03. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po spolu, Slovenija, letno 17. 04. 2018
Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po spolu, Slovenija, mesečno 18. 09. 2019
Aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijske in statistične regije, Slovenija, letni podatki do 2016 27. 03. 2018
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po petletnih starostnih skupinah, spolu in zakonskem stanu, statistične regije, Slovenija, letno 17. 09. 2019
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in petletnih starostnih skupinah, kohezijski regiji, Slovenija, letno 14. 01. 2019
Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, primerjalna tabela statističnih definicij prebivalstva iz leta 1996 in 2008, statistične regije, Slovenija, polletno 30. 05. 2019
Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, primerjalna tabela statističnih definicij prebivalstva iz leta 1996 in 2008, občine, Slovenija, polletno 27. 03. 2018
Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, primerjalna tabela statističnih definicij prebivalstva iz leta 1996 in 2008, občine, Slovenija, polletno 27. 03. 2018
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po stopnjah dosežene izobrazbe, po starostnih razredih, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno 8. 04. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po statističnih regijah prebivališča in statističnih regijah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno 30. 05. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po kohezijskih regijah prebivališča in kohezijskih regijah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno 19. 03. 2019
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po upravnih enotah prebivališča in upravnih enotah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno 30. 05. 2019
Delovno aktivni invalidi (brez kmetov) po statističnih regijah delovnega mesta, statusu zaposlitve in spolu, Slovenija, letno 29. 05. 2019
Kazalniki socialne povezanosti (v %), Slovenija, letno 8. 04. 2019
Osnovne skupine prebivalstva spolu, po statistični definiciji prebivalstva iz leta 1996, statistične regije, Slovenija, polletno 30. 05. 2019
Gostota naseljenosti in indeks feminitete, občine, Slovenija, polletno 21. 05. 2019
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, upravne enote, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Delovne migracije - izbrani kazalniki, statistične regije, Slovenija, letno 19. 03. 2019
Delovne migracije - izbrani kazalniki, kohezijski regiji, Slovenija, letno 19. 03. 2019
Osnovne skupine prebivalstva po starosti in spolu, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, občine, Slovenija, polletno 6. 05. 2019
Osnovne skupine prebivalstva po starosti in spolu, po statistični definiciji prebivalstva iz leta 1996, Slovenija, polletno 27. 03. 2018
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, po statistični definiciji prebivalstva iz leta 1996, občine, Slovenija, polletno 27. 03. 2018
Delovne migracije - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, letno 19. 03. 2019
Gostota naseljenosti in indeks feminitete, naselja, Slovenija, letno 22. 05. 2019
Polnoletne osebe zoper katere je bil kazenski postopek pri državnem tožilstvu končan po kaznivem dejanju in vrsti odločbe, Slovenija, 2006-2012 27. 03. 2018
Polnoletne osebe [znani storilci] zoper katere je bil kazenski postopek pri državnem tožilstvu končan po kaznivem dejanju in naznanitelju, Slovenija, 2006-2012 27. 03. 2018