Razpoložljivi dohodek gospodinjstev glede na doseženo izobrazbo, starost in spol (EUR), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 4 od tega izbranih

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Št. vrednosti 4 od tega izbranih

Išči

IZOBRAZBA Select at least one value

Št. vrednosti 4 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči

DOHODEK

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 07. 2019
Kontaktna oseba
Stanka Intihar, +386 (0)1 23 40 808, stanka.intihar@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0867347
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SILC).
DOHODEK PO SOCIALNIH TRANSFERJIH je (neto) razpoložljivi dohodek gospodinjstva. Izračunan je kot vsota (neto) denarnega razpoložljivega dohodka vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev), od katerega se odštejejo transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi (boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine).
DOHODEK PRED SOCIALNIMI TRANSFERJI je (neto) razpoložljivi dohodek gospodinjstva, od katerega odštejemo socialne transferje (npr. denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, nadomestilo za čas bolniške odsotnosti z dela, štipendijo, otroški dodatek, porodniško nadomestilo, posvojiteljsko nadomestilo, dodatek za nego in varstvo otroka, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, nadomestilo za očetovski dopust, starševski dodatek, denarno socialno pomoč, dodatek za pomoč in postrežbo, subvencijo za najemnino, invalidske pokojnine, starostne pokojnine, družinske pokojnine). Izračunamo ga na dva načina, odvisno od tega, ali pokojnine štejemo med socialne transferje ali ne. Po prvem načinu (pokojnine niso del socialnih transferjev) odštejemo od celotnega dohodka samo »družinske prejemke, invalidske pokojnine in druge socialne prejemke«, po drugem načinu (pokojnine so del socialnih transferjev) pa »socialne transferje, vključno z vsemi (starostnimi in družinskimi) pokojninami«.
Pri izračunu povprečja in mediane se za dohodek pred socialnimi transferji upošteva isto število oseb kot za dohodek po socialnih transferjih v posameznem prerezu, zato je pri nekaterih prerezih pri dohodku pred socialnimi transferji vrednost mediane lahko zelo nizka ali celo negativna.
Povezene vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Za izračun EKVIVALENTNEGA DOHODKA (dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se uporablja prilagojeno OECD-jevo ekvivalenčno lestvico. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5.
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.