Prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijski regiji, Slovenija, polletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

KAZALNIK Select at least one value

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči

POLLETJE Select at least one value

Št. vrednosti 25 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, (01)2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
leta, indeks, deleži, koeficienti
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05C1006
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Od objave podatkov o prebivalstvu Slovenije po 1. 1. 2008 uporabljamo na Statističnem uradu Republike Slovenije spremenjeno statistično definicijo prebivalstva. To pomeni prelom v časovni vrsti podatkov, zato podatki po tej definiciji, torej podatki od sredine leta 2008 dalje, niso neposredno primerljivi s podatki za predhodna stanja.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 je po stanju 1. 1.
H2 je po stanju 1. 7.
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2. Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni tudi na povezavi.
POLLETJE
2011H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
KAZALNIK
Povprečna starost (leta)
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
Indeks staranja
Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let), pomnoženo s 100.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 65 ali več let (%)
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Koeficient starostne odvisnosti
Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih.
Koeficient starostne odvisnosti
Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka skupnemu koeficientu starostne odvisnosti.
Koeficient starostne odvisnosti mladih
Koeficient starostne odvisnosti mladih je razmerje med številom otrok (0 do 14 let) in številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti mladih pove, koliko otrok je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
Koeficient starostne odvisnosti mladih
Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka skupnemu koeficientu starostne odvisnosti.
Koeficient starostne odvisnosti starih
Koeficient starostne odvisnosti starih je razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti starih pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
Koeficient starostne odvisnosti starih
Zaradi zaokroževanja vsota koeficientov starostne odvisnosti mladih in starih ni vedno enaka skupnemu koeficientu starostne odvisnosti.