Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki ekonomske rasti, Slovenija, 1995 - 2015
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks, EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
KAZALNIK
Realna rast BDP na prebivalca, 1995 = 100 [indeks]
Podrobnejši podatki o bruto domačem proizvodu so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu v področju Nacionalni računi – Bruto domači proizvod, letni podatki.
Povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR]
V letu 2016 je bilo zamenjano ime kazalnika zaradi zamenjave podatkovnega vira in podatki od leta 2007 naprej [prelom v časovni vrsti].
Povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR]
Podatki za leta 2000–2006 predstavljajo razpoložljiva sredstva gospodinjstev [brez lastne proizvodnje in bonitet] na člana gospodinjstva [EUR] iz raziskovanja Poraba v gospodinjstvih.
Povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR]
Razpoložljiva sredstva gospodinjstev obsegajo vsa denarna sredstva, ki jih imajo gospodinjstva v opazovanem obdobju na razpolago.
Povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR]
Podatki so preračunani iz obdobja treh zaporednih let [npr. 2005–2007] na srednje leto [npr. 2006] kot referenčno leto.
Povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR]

Podatki od leta 2007 naprej predstavljajo povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR] iz raziskovanja Življenjski pogoji [SILC].
Povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR]
Izračuni temeljijo na letnem [neto] razpoložljivem dohodku gospodinjstva [brez dohodka v naravi]. Denarni razpoložljivi dohodek gospodinjstva obsega neto dohodke vseh članov gospodinjstva [iz zaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev], od katerih se odštejejo transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi [boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine].
Povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR]
Podatki so objavljeni za dohodkovno referenčno leto in ne za leto izvedbe raziskovanja.
Povprečni dohodek na člana gospodinjstva [EUR]

Podrobnejši podatki o dohodkih gospodinjstev so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu v področju Življenjska raven – Kazalniki revščine in socialne izključenosti [SILC] – Porazdelitev dohodka.