Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki proizvodnje in porabe, Slovenija, letno, eksperimentalna statistika
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
2. 03. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg/prebivalca, kg/1.000 EUR 2010, %, 1.000 ton
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Na SURS smo v okviru eksperimentalnih statistik analizirali trenutno stanje pri uvajanju krožnega gospodarstva v Sloveniji, proučevali možnosti za pripravo kazalnikov, s katerimi bi lahko spremljali napredek, iskali ustrezne podatkovne vire in skušali ugotoviti pomanjkljivosti ter podatkovne vrzeli. Po vzoru metodologije, prikazane na spletni strani Eurostata, smo tako preračunali določene kazalnike krožnega gospodarstva za Slovenijo, in sicer za obdobje 2016–2020. Za sedaj smo preračunali le tiste kazalnike, za katere so podatki na SURS že na voljo. Podatke objavljamo kot eksperimentalne tudi zato, ker nabor kazalnikov še ni dokončen (ga še razvijamo) in za sedaj še ne zajema vseh potrebnih atributov za spremljanje izvajanja krožnega gospodarstva v državi.
KAZALNIK
Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca)
Kazalnik prikazuje količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo predvsem v gospodinjstvih in nekaterih storitvenih dejavnostih in ki jih zberejo izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov. Zajete so tudi količine komunalnih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnostih, ki jih zberejo drugi zbiralci odpadkov. Izraža se v kilogramih na prebivalca.
Nastajanje odpadkov, brez mineralnih odpadkov na enoto BDP (kg/1.000 EUR 2010)
Kazalnik prikazuje količino nastalih odpadkov (v masni enoti), brez mineralnih odpadkov, na enoto BDP. Mineralni odpadki (to so gradbeni odpadki, odpadni azbest, odpadni minerali, prst in zemeljski izkopi). Izraža se v kilogramih na tisoč evrov, v stalnih cenah iz leta 2010.
Delež nastalih odpadkov, brez mineralnih odpadkov na domačo porabo snovi (%)
Kazalnik prikazuje celotno količino v Sloveniji nastalih odpadkov (v masni enoti), brez mineralnih odpadkov (to so gradbeni odpadki, odpadni azbest, odpadni minerali, prst in zemeljski izkopi), deljeno z domačo porabo snovi (DPS). Izražen je v odstotkih.
Odpadna hrana (1.000 ton)
Kazalnik prikazuje količino odpadne hrane, ki nastaja v proizvodnji, pri razdeljevanju in pri porabi/potrošnji hrane. Izraža se v tisoč tonah.