Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovanje podjetij po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 26 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 795 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 06. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, 1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Končni podatki strukturne statistike podjetij za referenčno leto 2020 bodo objavljeni predvidoma konec maja 2022.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
11110 Število podjetij
Število podjetij je število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom opazovanja izkazale prihodek, zaposlene ali investicije ter bile tako aktivne vsaj del opazovanega obdobja.
12110 Prihodki od prodaje (1000 EUR)
Prihodki od prodaje so prodajne vrednosti kupcem zaračunanih prodanih proizvodov ali trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za vse popuste, ki so bili dani ob prodaji ali pozneje, pa tudi za vrednosti vrnjenih količin. Prihodki od prodaje zajemajo tudi vse stroške in obremenitve, vezane na kupca, ne zajemajo pa davkov in carinskih dajatev na blago ali storitve, ki jih enota fakturira, trošarin in davka na dodano vrednost (DDV), morebitne prodaje osnovnih sredstev, prihodkov od financiranja in drugih izrednih prihodkov.
12120 Vrednost proizvodnje (1000 EUR)
Vrednost proizvodnje meri dejanske, v podjetjih proizvedene vrednosti proizvodov in storitev, ki temeljijo na prodaji, vključno s spremembami zalog in z nadaljnjo prodajo blaga in storitev.
12130 Bruto trgovska marža (1000 EUR)
Bruto trgovska marža ustreza vračilu dejavnosti nakupa in nadaljnje prodaje brez nadaljnje obdelave. Izračuna se iz prihodkov od prodaje, nabav in sprememb v zalogah blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki.
12150 Dodana vrednost v stroških faktorjev (1000 EUR)
Dodana vrednost v stroških faktorjev se izračuna kot bruto prihodek iz poslovnih dejavnosti po popravkih za subvencije za poslovanje in posredne davke. Dodana vrednost se v stroških faktorjev računa 'bruto', ker se popravki vrednosti (kot je npr. amortizacija) ne odštejejo. Od leta 2010 naprej se pri izračunu dodane vrednosti upoštevajo tudi subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki.
12170 Bruto poslovni presežek (1000 EUR)
Bruto poslovni presežek je presežek, ki nastane iz poslovnih dejavnosti po poplačilu vhodnih faktorjev dela. Izračuna se lahko iz dodane vrednosti v stroških faktorjev, in sicer tako, da se od te vrednosti odštejejo stroški dela. To je znesek, ki je na voljo enoti in ki ji dovoljuje poplačilo dobaviteljem iz lastnih sredstev in dolga, plačilo davkov in morebitno financiranje celotnih ali dela njihovih investicij. Prihodek in/ali odhodek, ki sta v računovodskih izkazih družbe kategorizirana kot finančna ali izredna, se ne upoštevata v bruto poslovnem presežku.
13110 Nabava blaga in storitev skupaj (1000 EUR)
Nabava blaga in storitev zajema vrednost vsega blaga in storitev, nabavljenih v obračunskem obdobju za nadaljnjo prodajo ali porabo v proizvodnem postopku, razen investicijske opreme, katere uporaba se vodi kot poraba osnovnih sredstev. To blago in storitve se lahko ali prodajo naprej z nadaljnjim preoblikovanjem ali brez njega, lahko se popolnoma porabijo v proizvodnem postopku ali se predajo v zalogo
13120 Nabava blaga in storitev za prodajo v nespremenjeni obliki (1000 EUR)
Nabave blaga in storitev za prodajo v nespremenjeni obliki so nabave za nadaljnjo prodajo tretjim osebam brez nadaljnje predelave. Vključujejo tudi nabave storitev prek 'računa' storitvenih podjetij, to je tistih, katerih prihodek od prodaje sestoji ne samo iz provizije posrednikov, zaračunane za transakcijo storitve (kot v primeru nepremičninskih posrednikov), ampak tudi iz dejanskega zneska, vključenega v transakcijo storitve, npr. nabave, ki jih opravijo turistične agencije za prevoze. Vrednosti blaga in storitev, ki so prodani tretji osebi na podlagi provizije, se ne upošteva, ker posrednik, ki prejme provizijo, tega blaga niti ne kupi niti ne proda.
13210 Spremembe zalog blaga in storitev (1000 EUR)
Sprememba zalog blaga in storitev (ta je lahko pozitivna ali negativna) je razlika med vrednostjo zalog na koncu in vrednostjo na začetku obdobja opazovanja. Sprememba zalog se lahko meri z vrednostjo prenosov v zaloge, zmanjšano za vrednost črpanj in vrednost kakršne koli ponavljajoče se izgube blaga, shranjenega v zalogah. Zaloge se beležijo po nakupnih cenah brez DDV, če jih dobavi druga enota, drugače pa v strošku proizvodnje.
13211 Spremembe zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (10
Spremembe zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki, so opredeljene kot sprememba v zalogi po nabavni ceni brez DDV med koncem in začetkom obdobja opazovanja. Sprememba zalog se lahko meri z vrednostjo prenosov v zalogo proizvodov, kupljenih za nadaljnjo prodajo, zmanjšano za vrednost črpanj in vrednost kakršne koli ponavljajoče se izgube blaga, ki je v zalogi. Upoštevajo se zaloge blaga in storitev, kupljenih izključno za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju, ne pa tudi zaloge blaga in storitev, ki so dostavljene tretjim osebam na podlagi provizije.
13213 Spremembe zalog končnih proizvodov in nedokončane proizvodnje, proizvedenih v enoti (1000 EUR)
Spremembe zalog končnih proizvodov in nedokončane proizvodnje, proizvedenih v enoti, so opredeljene kot sprememba v vrednosti zalog končnih proizvodov ali proizvodov med proizvodnjo, ki so bili proizvedeni v enoti in ki še niso bili prodani, in sicer med prvim in zadnjim dnem obdobja opazovanja.
13310 Stroški dela (1000 EUR)
Stroški dela so opredeljeni kot skupna nadomestila, v gotovini ali blagu, ki jih je delodajalec izplačal zaposlenim (redno ali začasno zaposlenim kakor tudi zaposlenim, ki delajo na domu) v zameno za opravljeno delo, ki so ga ti opravili v opazovanem obdobju. Stroški dela vključujejo tudi davke in prispevke za socialno zavarovanje zaposlenega, zadržane pri enoti, kakor tudi delodajalčeve obvezne in prostovoljne socialne prispevke.
13320 Plače (1000 EUR)
Plače so opredeljene kot celotno nadomestilo, v gotovini ali blagu, izplačljivo vsem osebam, naštetim v plačilni listi (vključno z zaposlenimi na domu), v zameno za delo, opravljeno v računovodskem obdobju, ne glede na to, ali je to delo plačano na podlagi delovnega časa, izdelka ali akorda, in ne glede na to, ali je plačilo za opravljeno delo izplačano redno ali ne.
13330 Stroški socialnega zavarovanja (1000 EUR)
Delodajalčevi stroški socialnega zavarovanja ustrezajo znesku, enakemu vrednosti prispevkov za socialno zavarovanje, ki nastanejo pri delodajalcu, zato da se zaščiti upravičenost zaposlenih do socialnih ugodnosti. Stroški socialnega zavarovanja za delodajalca vključujejo prispevke delodajalca v sheme socialnega zavarovanja za pokojnine, nadomestila za bolniške odsotnosti, porodniške odsotnosti, invalidnost, nezaposlenost, delovne nesreče in poklicne bolezni, družinska nadomestila in druge sheme.
15110 Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva (1000 EUR)
Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva zajemajo vse investicije v vsa opredmetena osnovna sredstva v opazovanem obdobju. Vključena so nova in obstoječa opredmetena osnovna sredstva, kupljena bodisi od tretjih oseb ali proizvedena za lastno uporabo (tj. usredstvena proizvodnja opredmetenih osnovnih sredstev), katerih doba uporabnosti je daljša kakor eno leto, vključno z neproizvedenimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, kakor je zemljišče.
15120 Bruto investicije v zemljišča (1000 EUR)
Bruto investicije v zemljišča zajemajo investicije v zemljišča, podzemna nahajališča, gozdove in celinske vode. Kadar gre za nakup zemljišča z obstoječimi zgradbami in vrednost dveh sestavnih delov ni deljiva, se skupna vrednost zabeleži pod tem naslovom, če se oceni, da vrednost zemljišča presega vrednost obstoječih zgradb. Če se oceni, da je vrednost obstoječih zgradb večja od vrednosti zemljišča, se skupna vrednost zabeleži pod bruto investicije v obstoječe zgradbe in objekte (15130). Tukaj se upošteva tudi zemljišče, ki je oplemeniteno le z izravnavanjem, položitvijo cevovodov ali pripravo poti ali cest. Zemljišča, pridobljena s preoblikovanji (kakor so združitve, prevzemi, razdružitve in odcepitve), se ne upoštevajo.
15130 Bruto investicije v obstoječe zgradbe in objekte (1000 EUR)
Bruto investicije v obstoječe zgradbe in objekte zajemajo strošek nakupa obstoječih zgradb in objektov, pridobljenih med obdobjem opazovanja. Kjer gre za nakup zemljišča z obstoječimi zgradbami in vrednost dveh sestavnih delov ni deljiva, se skupna vrednost zabeleži pod tem naslovom, če se oceni, da vrednost obstoječih zgradb presega vrednost zemljišča. Če se oceni, da je vrednost zemljišča večja od vrednosti obstoječih zgradb, se skupna vrednost zabeleži pod bruto investicije v zemljišče (15120). Nakup novih stavb, ki še nikoli niso bile uporabljene, se ne upošteva. Obstoječe zgradbe in objekti, pridobljeni s preoblikovanji (kakor so združitve, prevzemi, razdružitve in odcepitve), se ne upoštevajo.
15140 Bruto investicije v gradnjo in adaptacijo objektov (1000 EUR)
Bruto investicije v gradnjo in adaptacijo objektov vključujejo odhodke za gradnjo ali spremembo namembnosti zgradb v obdobju opazovanja. Nakupi novih zgradb, ki še nikoli niso bile uporabljene, se upoštevajo. Tukaj se upoštevajo tudi povečanja, predelave, izboljšave in obnove, ki podaljšajo življenjsko dobo ali povečajo proizvodne zmogljivosti zgradb. Upoštevajo se stalne instalacije, kot so vodovod, centralno ogrevanje, prezračevanje, osvetljava idr., kakor tudi stroški gradnje za črpališča nafte (vrtanje), delujoči rudniki, cevovodi, vodi za prenos energije, plinovodi, železniški tiri, pristaniške naprave, ceste, mostovi, viadukti, odtoki in druge izboljšave gradbišča. Tekoči stroški vzdrževanja se ne upoštevajo.
15150 Bruto investicije v stroje in opremo (1000 EUR)
Bruto investicije v stroje in opremo zajemajo stroje (pisarniške stroje idr.), posebna vozila, uporabljena na poslovnem kompleksu, druge stroje in opremo, vsa vozila in plovila, ki se uporabljajo zunaj poslovnega kompleksa, in sicer motorna vozila, komercialna vozila in tovornjake kakor tudi posebna vozila vseh vrst, ladje, železniške vagone idr., ki so pridobljeni kot novi ali iz druge roke v obdobju opazovanja. Stroji in oprema, pridobljeni s preoblikovanji (kakor so npr. združitve, prevzemi, razdružitve in odcepitve), se ne upoštevajo. Tukaj se upoštevajo tudi povečanja, predelave, izboljšave in obnove, ki podaljšajo življenjsko dobo ali povečajo proizvodne zmogljivosti teh osnovnih sredstev. Stroški tekočega vzdrževanja se ne upoštevajo.
15210 Prodaja opredmetenega investicijskega blaga (1000 EUR)
Prodaja opredmetenega investicijskega blaga vključuje vrednost obstoječega opredmetenega investicijskega blaga, prodanega tretjim osebam. Prodaje opredmetenega investicijskega blaga se ocenijo po dejanski ceni (brez DDV), in ne po knjižni vrednosti, po odštevku kakršnih koli stroškov za prenos lastništva, ki bi jih imel prodajalec. Popravki vrednosti in odtujitve, razen prodaje, se ne upoštevajo.
15310 Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenega na podlagi finančnega zakupa (1000 EUR)
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih s finančnim najemom vključuje vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila pridobljena s finančnim najemom. S finančnim najemom najemnik pridobi pravico do uporabe trajne dobrine v zameno za najemna plačila za vnaprej določeno obdobje in dolgi rok. Če so vsa tveganja in koristi lastništva dejansko, ne pa pravno, prenesena z najemodajalca na najemnika, gre za finančni najem. Pri finančnem najemu najemno obdobje pokriva celotni ali pretežni del ekonomskega življenjskega obdobja trajne dobrine. Na koncu najemnega obdobja ima najemnik pogosto možnost, da kupi blago po nominalni ceni. Vloga najemodajalca je le finančna. Vrednost, ki se pripozna, ustreza tržni vrednosti blaga, ki bi veljala, če bi bilo to blago kupljeno. Ta vrednost je načeloma znana v pogodbi, lahko pa se tudi oceni s seštevkom vseh vplačil, ki pokrivajo povračilo glavnice. Del vplačil, ki ustreza plačilu obresti, se ne upošteva. Od referenčnega leta 2017 zbiramo te podatke le še z vprašalnikom INV-2 (sektor država in javna podjetja). Zato teh podatkov tudi ne objavljamo več.
15410 Nakupi neopredmetenih osnovnih sredstev (1000 EUR)
Nakupi neopredmetenih osnovnih sredstev obsegajo vse pridobitve neopredmetenihosnovnih sredstev določene enote. To so osnovna sredstva, ki obsegajo raziskovanja rudišč, računalniško programsko opremo, razvedrilne, literarne in umetniške izvirnike ter druga neopredmetena osnovna sredstva, ki se uporabljajo dlje kot eno leto.
15420 Bruto investicije v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice (1000 EUR)
Bruto investicije v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice predstavljajo vrednost pravice, ki omejuje uporabo informacije, znanja in izkušenj podjetja, ki je lastnik te pravice (ali drug licenčni uporabnik). Vključuje pravice, ki jih podjetje kupi ali samo ustvari v opazovanem obdobju in so v uporabi dlje kot eno leto. Pravice se vrednotijo v nabavni vrednosti ali v stroških proizvodnje. Nastanejo s pravnimi in računovodskimi dejanji, npr. s podelitvijo patenta ali s prenosom ekonomske koristi na tretjo osebo. Nekatere dajejo lastnikom pravico, da se ukvarjajo z določenimi dejavnostmi, pri čemer so vse druge institucionalne enote izključene, razen če dobijo dovoljenje lastnika. Neopredmetena neproizvedena sredstva sestavljajo patenti, najemi in druge prenosljive pogodbe, kupljeno dobro ime in druga neopredmetena neproizvedena sredstva.
15440 Bruto investicije v programsko opremo (1000 EUR)
Bruto investicije v programsko opremo zajemajo računalniške programe, opise programov in spremljajoča gradiva za sistemsko in aplikativno programsko opremo. Vključeni sta kupljena in za lastne potrebe razvita programska oprema, če so izdatki veliki. Vključeni so tudi veliki izdatki za nakup, razvoj in razširitev podatkovnih baz, za katere se pričakuje, da bodo v uporabi dlje kot eno leto in ne glede na to, ali se tržijo ali ne. Računalniško programsko opremo je treba vrednotiti na osnovi kupčevih cen, plačanih na trgu, na osnovi ocenjenih osnovnih cen, kadar se programska oprema proizvede za lastne potrebe, ali na osnovi proizvodnih stroškov, kadar takšne cene niso na voljo. V prejšnjih letih pridobljeno in še ne popolnoma odpisano programsko opremo je treba revalorizirati po tekočih cenah ali stroških (ti so lahko nižji od izvirne cene ali stroškov).
16110 Število oseb, ki delajo
Osebe, ki delajo, so vse osebe, ki delajo pri opazovani enoti (plačane in neplačane), in tudi vse tiste osebe, ki delajo zunaj enote, ki ji pripadajo in ki jih plačuje (npr. prodajni zastopniki). Med osebe, ki delajo, se štejejo tudi delavci s krajšim delovnim časom, sezonski delavci in delavci na domu, ki so na plačilnem seznamu opazovane enote. Med osebe, ki delajo, pa se ne štejejo delavci, ki jih enoti posredujejo druga podjetja, in prostovoljni delavci. Izključene so tudi osebe, ki so prejemniki starševskega nadomestila (osebe na porodniškem dopustu) in osebe, ki so na dolgotrajni bolniški odsotnosti. Med osebe, ki delajo, so vključeni detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino.
16130 Število zaposlenih
Zaposlene osebe so osebe, ki delajo pri delodajalcu (pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih ali drugih registriranih fizičnih osebah) in prejemajo plačo ter so na podlagi pogodbe o zaposlitvi obvezno socialno zavarovane. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena za nedoločen ali določen čas, ne glede na to, ali gre za zaposlitev s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega. Med zaposlene osebe se štejejo tudi pripravniki in osebe, udeležene pri javnih delih, ter družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe (če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi). Med zaposlene osebe se ne štejejo študenti in dijaki, ki občasno delajo za delodajalca in prejemajo plačilo. Izključene so tudi osebe, ki so prejemniki starševskega nadomestila (osebe na porodniškem dopustu) in osebe, ki so na dolgotrajni bolniški odsotnosti. Med zaposlene osebe so vključeni detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino.
LETO
2005
manj natančna ocena - previdna uporaba
2006
manj natančna ocena - previdna uporaba
2007
manj natančna ocena - previdna uporaba