Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovni kazalniki demografije podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po dejavnosti (SKD 2008) in pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 193 | izbranih:

Išči

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Statistična znamenja:
... ni podatka
z statistično zaupno
Podatki o podjetjih z vsaj eno zaposleno osebo v 2019, ki so prenehala poslovati so začasni. Končni podatki bodo objavljeni 9. 9. 2022. Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
NOVONASTALO PODJETJE Z VSAJ ENO ZAPOSLENO OSEBO je novonastalo podjetje brez predhodnika, ki je imelo v letu nastanka vsaj eno zaposleno osebo, ali podjetje, ki je pred opazovanim letom poslovalo brez zaposlenih oseb (vsaj dve leti), v opazovanem letu pa je imelo vsaj eno zaposleno osebo (novonastalo podjetje, nastalo zaradi povečanja števila zaposlenih oseb). Med novonastala podjetja brez predhodnika ne štejemo podjetij, ki so nastala s spojitvijo, razdelitvijo ali oddelitvijo podjetij, podjetij, ki so nastala zaradi spremembe pravnoorganizacijske oblike, in tistih, ki so po dveh letih prenehanja poslovanja znova oživela (reaktivacije). Med novonastala podjetja, ki so nastala zaradi povečanja števila zaposlenih oseb, ne štejemo podjetij, katerih število zaposlenih oseb se je povečalo zaradi pripojitve podjetja.
PODJETJE Z VSAJ ENO ZAPOSLENO OSEBO, KI JE PRENEHALO POSLOVATI, je bodisi podjetje, ki je dejansko prenehalo poslovati in je brez naslednika in je imelo v letu, ko je prenehalo poslovati, vsaj eno zaposleno osebo, bodisi podjetje, ki je vsaj v naslednjih dveh letih po opazovanem letu še poslovalo, vendar brez zaposlenih oseb, v opazovanem letu pa je imelo vsaj eno zaposleno osebo (podjetje, ki je prenehalo poslovati zaradi upada števila zaposlenih oseb). Med podjetja, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika, ne štejemo podjetij, ki so prenehala obstajati zaradi spojitve z drugim podjetjem, pripojitve k drugemu podjetju ali z razdelitvijo podjetja, podjetij, ki so nastala zaradi spremembe pravnoorganizacijske oblike, in tistih, ki so v dveh letih po letu opazovanja znova oživela. Med podjetja, ki so prenehala poslovati zaradi upada števila zaposlenih oseb, ne štejemo podjetij, katerih število zaposlenih oseb se je zmanjšalo zaradi oddelitve podjetja.
PODJETJE je število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom opazovanja vsaj v delu tega obdobja izkazale prihodek od prodaje ali zaposlene osebe ali investicije, oz. ki so bile aktivne vsaj del opazovanega obdobja.
OSEBE, KI DELAJO, so vse osebe, ki delajo pri opazovani enoti (plačane in neplačane), in tudi vse tiste osebe, ki delajo zunaj enote, ki ji pripadajo in ki jih plačuje (npr. prodajni zastopniki). Med osebe, ki delajo, se štejejo tudi delavci z delovnim časom, krajšim od polnega, sezonski delavci in delavci na domu, ki so na plačilnem seznamu opazovane enote. Med osebe, ki delajo, pa se ne štejejo delavci, ki jih enoti posredujejo druga podjetja, in prostovoljni delavci. Med osebe, ki delajo, se štejejo tudi detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino.
ZAPOSLENE OSEBE so osebe, ki delajo pri delodajalcu (pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih ali drugih registriranih fizičnih osebah) in prejemajo plačo ter so na podlagi pogodbe o zaposlitvi obvezno socialno zavarovane. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena za nedoločen ali določen čas, ne glede na to, ali gre za zaposlitev s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega. Med zaposlene osebe se štejejo tudi pripravniki in osebe, udeležene pri javnih delih, ter družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe (če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi). Med zaposlene osebe se ne štejejo študenti in dijaki, ki občasno delajo za delodajalca in prejemajo plačilo. Med zaposlene osebe se štejejo tudi detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila