Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Podjetja po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 12. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, 1000 EUR, letno povprečje
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Enota opazovanja
Enota opazovanja je podjetje, registrirano kot pravna ali fizična oseba, ki je med letom
opazovanja izkazala prihodek ali zaposlene osebe ali investicije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2 in raven NUTS 3. Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe (zvezdica). V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
MERITVE
Število podjetij
Je število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom opazovanja
izkazale prihodek ali zaposlene osebe ali investicije.
Število oseb, ki delajo
So vse osebe, ki delajo pri opazovani enoti (plačane in neplačane), in tudi vse
tiste osebe, ki delajo zunaj enote, ki ji pripadajo in ki jih plačuje (npr.
prodajni zastopniki). Med osebe, ki delajo, se štejejo tudi delavci s krajšim
delovnim časom, sezonski delavci in delavci na domu, ki so na plačilnem seznamu
opazovane enote. Od leta 2013 so med osebe, ki delajo, vključeni tudi detaširani delavci
v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno
izpopolnjevanje v tujino. Med osebe, ki delajo, pa se ne štejejo delavci, ki jih enoti
posredujejo druga podjetja, in prostovoljni delavci.
Prihodek (1000 EUR)
Je prodajna vrednost kupcem zaračunanih prodanih proizvodov ali trgovskega
blaga in materiala ter opravljenih storitev. Meri se na podlagi prodajnih
cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za vse popuste, ki
so bili dani ob prodaji ali pozneje, pa tudi za vrednosti vrnjenih
količin. Prihodek zajema tudi vse stroške in obremenitve, vezane na kupca,
ne zajema pa davkov in carinskih dajatev na blago ali storitve, ki jih
enota fakturira, in davka na dodano vrednost (DDV), morebitne prodaje
osnovnih sredstev, prihodek od financiranja in drugih izrednih prihodkov.
V podatku o prihodku podjetij je od 2013 tudi zajet prihodek bank in
hranilnic.
Število oseb, ki delajo na podjetje v kohezijski/statistični regiji
Izračuna se tako, da število oseb, ki delajo v kohezijski/statistični regiji,
delimo s številom podjetij v kohezijski/statistični regiji v posameznem letu.
KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA
Posavska
Na podlagi spremembe Uredbe NUTS se je Spodnjeposavska NUTS 3 regija (statistična regija) preimenovala v Posavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo) v 2015.
Jugovzhodna Slovenija
30. 3. 2000 je bil po Uredbi o SKTE iz dotedanje osrednjeslovenske statistične regije izločen njen južni del (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica) in pripojen k dotedanji dolenjski statistični regiji; ta se je zato povečala (za 985 km2 ) in je dobila novo ime – Jugovzhodna Slovenija Uradni list št. 28/00.
Primorsko-notranjska
Na podlagi spremembe Uredbe NUTS se je Notranjsko-kraška NUTS 3 regija (statistična regija) preimenovala v Primorsko-notranjsko NUTS 3 regijo (statistično regijo) v 2015.
Osrednjeslovenska
30. 3. 2000 je bil po Uredbi o SKTE iz dotedanje osrednjeslovenske statistične regije izločen njen južni del (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica) in pripojen k dotedanji dolenjski statistični regiji; ta se je zato povečala (za 985 km2 ) in je dobila novo ime – Jugovzhodna Slovenija Uradni list št. 28/00.
Število oseb, ki delajo
Vsote se zaradi zaokroževanja včasih ne ujemajo.
Prihodek (1000 EUR)
Vsote se zaradi zaokroževanja včasih ne ujemajo.