Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Bruto investicije v nova osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in statističnih regijah, Slovenija, 1999 - 2011
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR, število, EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki do decembra 2006, to je pred vstopom Slovenije v EMU, so preračunani iz slovenskih tolarjev [SIT] z uporabo nepreklicnega menjalnega razmerja [1 EUR = 239,64 SIT]. Ta prikaz omogoča časovno primerjavo v državi in ohranja kazalnike razvoja [stopnjo rasti]. Dodatna pojasnila o objavljanju statističnih podatkov v evrih in metodologiji preračunavanja časovnih vrst so objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije v rubriki Uvedba evra v državni statistiki. Osnovni podatki v SIT so objavljeni v tabeli Bruto investicije v nova osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in statističnih regijah, originalni podatki v SIT in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno .
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3.
Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe [zvezdica]. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
STATISTIČNA REGIJA
Jugovzhodna Slovenija
30. 3. 2000 je bil po Uredbi o SKTE iz dotedanje osrednjeslovenske statistične regije izločen njen južni del [občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica] in pripojen k dotedanji dolenjski statistični regiji; ta se je zato povečala [za 985 km2 ] in je dobila novo ime – jugovzhodna Slovenija
Uradni list št. 28/00.
Osrednjeslovenska
30. 3. 2000 je bil po Uredbi o SKTE iz dotedanje osrednjeslovenske statistične regije izločen njen južni del [občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica] in pripojen k dotedanji dolenjski statistični regiji; ta se je zato povečala [za 985 km2 ] in je dobila novo ime – jugovzhodna Slovenija
Uradni list št. 28/00.
Ostalo
Ostalo pomeni nerazporejene investicije po regijah in investicije v tujini.
MERITVE
Bruto investicije - SKUPAJ [1000 EUR]
Bruto investicije obsegajo investicije v opredmetena in neopredmetena
osnovna sredstva.
6.15 Gradbeni objekti in prostori [1000 EUR]
Obsegajo investicije v stanovanjske in nestanovanjske stavbe in prostore,
gradbeno inženirske objekte in investicije v izboljšavo zemljišč [podatki se
zbirajo od leta 2000 naprej].
6.16 Stroji in oprema, prevozna sredstva [1000 EUR]
obsegajo investicije v kovinske konstrukcije; stroje za proizvodnjo; drugi
stroji in naprave [do leta 2000 so to investicije v delovne stroje];
kmetijski in gozdarski stroji; računalniki in AOP oprema; električni motorji
in generatorji; RA, TV in komunikacijske naprave; medicinska oprema in
optični instrumenti; pohištvo in notranja oprema ter investicije v osebne
avtomobile, tovornjaka in druga vozila. Podatki so od leta 2004 vključeni v
6.16+6.17 Stroji, oprema, transportna oprema in gojena naravna sredstva, ki
so zamenjala prejšnji naziv večletni nasadi in osnovna čreda.
6.17 Biološka sredstva [1000 EUR]
Obsegajo investicije v nasaditev večletnih nasadov in investicije v
plemensko in delovno živino, to je tista, ki ni namenjena zakolu.Podatki so
od leta 2004 vključeni v 6.16+6.17 Stroji, oprema, transportna oprema in
gojena naravna sredstva, ki so zamenjala prejšnji naziv večletni nasadi in
osnovna čreda.
6.16+6.17 Stroji in oprema, prevozna sredstva, biološka sredstva [1000 EUR]
združena postavka se pojavlja za podatke od leta 2004 in in obsega
investicije v kovinske konstrukcije; stroje za splošne namene [ do leta
2007 so to bili stroje za proizvodnjo]; drugi stroji in naprave za posebne
namene [do leta 2007 so to bili drugi stroji in naprave in do leta 2000
so to bili delovni stroji]; kmetijski in gozdarski stroji; računalniki in
AOP oprema; električne naprave [do leta 2007 so to bili električni
motorji in generatorji]; komunikacijske in elektronske naprave [do leta
2007 so to bili RA, TV in komunikacijske naprave]; elektro-medicinske in
terapevtske naprave ter optični instrumenti [do leta 2007 so to bili
medicinska oprema in optični instrumenti]; pohištvo in notranja oprema
ter investicije v osebne avtomobile, tovornjaka in druga vozila ter
investicije v nasaditev večletnih nasadov in investicije v plemensko in
delovno živino, to je tista, ki ni namenjena zakolu. Od leta 2004
postavko večletni nasadi in osnovna čreda poimenujemo s skupnim imenom
gojena naravna sredstva [cultivatad assets].
6.18 Neopredmetena sredstva [1000 EUR]
Obsegajo investicije v študije, projekte in raziskovalna dela, programsko
opremo, zabavo in izvirnike oz. originale na področju filma, glasbe ipd…
Prebivalstvo, 30.6.
Podatki od leta 2008 naprej so preračunani po statistični definiciji prebivalstva,
objavljeni leta 2008.