Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

OBČINA/NASELJE

Skupaj: 6.251 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
leta, indeks, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINA/NASELJE
Pojasnila o teritorialnih spremembah občin: http://www.stat.si/dokument/5618/PojasnilaOteritorialnihSpremembahObcin.doc
Pojasnila o teritorialnih spremembah naselij: http://www.stat.si/dokument/5450/Pojasnila_o_spremembah_naselij.pdf
LETO
Stanje na 1.1.
LETO
2011
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
KAZALNIK
Povprečna starost (leta)
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev naselja.
Indeks staranja
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev naselja ali zaradi odsotnosti mladih (0-14 let) in/ali starejših (65+) prebivalcev.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti mlajših od 15 let.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti prebivalcev, starih 15-64 let.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)
... Izračun manjka zaradi premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti starih 65 ali več.
KAZALNIK
Povprečna starost (leta)
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
Indeks staranja
Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let), pomnoženo s 100.
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)
Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.